หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

การสำรวจพันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขง ของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์, 18 มกราคม 2557 (92 ภาพ)


2nd National and International Seminar of Fisheries and Marine, Managing Aquatic Resources Towards Blue Economy, 6-7 November 2013, The Premiere Hotel, Pekanbaru, Indonesia (89 ภาพ)


การตรวจเยี่ยมศูนย์ทดลองกสิกรรมแบบผสมผสานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว และ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 15 ตุลาคม 2556 (16 ภาพ)


ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ร่วมประชุม TRF-DSS Conference ณ มหาวิทยาลัยนครพนม, 10-11 กันยายน 2556 (3 ภาพ)


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี 2556 (105 ภาพ)


โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สพร. และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2556 (18 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาและชุมชนภายนอกในโครงการวิจัยพืชอาหารสัตว์ ณ ห้องส่วนบริหาร, 15 กรกฎาคม 2556 (12 ภาพ)


การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของปลา โดย ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับนักวิจัยช่าวต่างชาติ ณ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, 7 มกราคม 2556 (31 ภาพ)


การฝึกอบรม การใช้ระบบภูมิสารสนเทศชุมชนและท้องถิ่าน ประจำปี 2554 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (POC) ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี, 11 พฤศจิกายน 2554 (37 ภาพ)


การประชุมวิชาการ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554 ณ ตะนาวศรี รีสอร์ท ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (27 ภาพ)


ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ และผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม เข้าร่วมการประชุม The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน, 25 เมษายน 2554 (47 ภาพ)


ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน ออกรายการทีวีที่ สทท.อุบลราชธานี มะเขือเทศพันธุ์ใหม่ต้านโรคเหี่ยวเขียว, 31 มีนาคม 2554 (16 ภาพ)


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ โดยคณาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี, 8 มีนาคม 2554 (53 ภาพ)


Regional Symposium on Diversity of Fishes in Mekong and Chao Phraya Basins-An Updated Study, Golden Sand Hotel, Preah Sihanouk Province, Cambodia, 7 March 2011 (91 ภาพ)


Regional Symposium on Diversity of Fishes in Mekong and Chao Phraya Basins-An Updated Study, 4 March 2011 (68 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ] Next>>