หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

การประเมินโครงการพัฒนาด้านการเกษตรประเทศภูฎาน ที่รัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือ พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาด้านเกษตรของประเทศภูฎานในระยะต่อไป, ธันวาคม 2557 (39 ภาพ)


การศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนฮัตจี พรหมแดนไทย-พม่า แม่น้ำสาละวิน แม่ฮ่องสอน 17-23 พฤศจิกายน 2557 (55 ภาพ)


โครงการพัฒนาการผลิตกะหล่ำปลีให้ได้มาตรฐานที่ดีใน สปป.ลาว : กรณีศึกษาการปลูกกะหล่ำปลีแขวงจำปาสัก, 11 พฤศจิกายน 2557 (53 ภาพ)


การประชุมเตรียมความพร้อม 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), 2014 "Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness", 5 พฤศจิกายน 2557 (35 ภาพ)


ดร.นรินทร บุณพราหมณ์ และคณะทำงานที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ จ.ศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนตุลาคม 2557, 30 ตุลาคา 2557 (6 ภาพ)


การประชุมเครือข่ายแพะอีสาน ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 29 ตุลาคม 2557 (22 ภาพ)


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ เข้าร่วมงานประชุม “Drought Workshop: The Progress on Drought Research for Rice in Rainfed Lowland Environment”, 27 ตุลาคา 2557 (14 ภาพ)


การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Rice for the world” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 (16 ภาพ)


การประชุมสัมมนาวิชากาาระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นและการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2557" วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (85 ภาพ)


ประชุมคณะทำงานการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น และการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2557” วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 (4 ภาพ)


การออกสำรวจภาคสนามวิชามีนวิทยา ณ อำเภอโขงเจียม, 21 กันยายน 25547 (67 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเยือนมหาวิทยาลัย Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชาเพื่อหารือความร่วมมือ, 14-20 กันยายน 2557 (15 ภาพ)


การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรของปลา (ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม) บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เวียดนาม, 2-12 กันยายน 2557 (261 ภาพ)


ประชุมวิชาการ Asin Solanaceous Round Table 2014 ที่ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย สนับสุนโดย สวทช, วันที่ 9-10 กันยายน 2557 (11 ภาพ)


พิธีมอบใบประกาศสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก University of Management and Economics ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 4 กันยายน 2557 (12 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>