หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในงาน “Field Day ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์โรงเรือนคุณภาพสูง สู่ตลาดพรีเมี่ยมในจังหวัดอุบลราชธานี” โดยมี ผศ. ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์ นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมงาน กิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการวิจัยโดยมี ผศ. ดร.ทินน์ พรหมโชติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กิจกรรมครั้งนี้มีเกษตรกรซึ่งเป็นเครือข่ายและชุมชนเป้าหมายภายใต้โครงการบริการวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ, 4 กุมภาพันธ์ 2565 (35 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ห้องปฏิบัติการ ปฐพีวิทยา ที่ได้รับรางวัล ดีเยี่ยม การนำเสนอผลงานภาควิดีโอ ในการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2564 นำเสนอโดย คุณนพมาศ นามแดง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 (4 ภาพ)


เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์พื้นเมือง จากสำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอีสานใต้ จำนวน 29 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูลและศูนย์ขยายพันธุ์ปลาซิวหางแดง ที่ฟาร์มประมง คณะเษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม และ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นวิทยากรให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม (40 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ อาจารย์ภาควิชาพืชสวน ในโอกาสได้รับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัยครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2564 (3 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล โดยความร่วมมือกับ สวทช โดยมี รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ ทีมงาน Smart Farm ของ สวทช ได้มาติดตั้งระบบบริหารจัดการแปลงพืชโดยใช้ระบบสถานีวัดอากาศเครือข่าย ตรวจวัดอุณหภูมิภายในและภายนอกโรงเรือนปลูกพืช (18 ภาพ)


ตัวแทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้มอบโดรนเพื่อการเกษตรให้แก่คณะเกษตรศาสตร์สำหรับการพัฒนาระบบ Smart Farm ของคณะเกษตรศาสตร์ สืบเนื่องจากที่นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้มาเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกข้าวหอมวาริน ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม, 29 มกราคม 2564 (14 ภาพ)


รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาสำรวจออกแบบพืชที่จะปลูกในแปลงโคกหนองนาวัดป่าศรีแสงธรรม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศรีแสงธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 10 มกราคม 2564 (4 ภาพ)


ข้าวเจ้าหอมวารินออกหนังสือพิมพ์ข่าวสด หัวข้อข่าว ข้าวไทย ทางเลือก-ทางรอด รัฐ-พ่อค้า-ชาวนา ร่วมฝ่าวิกฤต เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 (7 ภาพ)


นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจการเกษตร จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อคและการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบ IoT ผลงานความร่วมมือของคณะเกษตรศาสตร์ หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ในการนี้รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ประชา คำภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและแนะนำโครงการ (26 ภาพ)


สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำโดย ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคม พร้อมคณะ 60 คน เข้าเยี่ยมชมแปลงนาทดลองข้าวเจ้าหอมวารินโดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ และในการนี้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้รับฟังการบรรยายจาก รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่และหัวหน้าโครงการวิจัย ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 พฤศจิกายน 2563 (53 ภาพ)


รายการโทรทัศน์ “NBT วิถีไทย” ได้เข้าบันทึกเทปการสัมภาษณ์ประกอบภาพบรรยาย, ผลงานนักศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด ผศ.ดร.จิตตรา สิงห์ทอง และผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ ร่วมบันทึกเทปรายการด้วย, 1 ตุลาคม 2563 (21 ภาพ)


โรงเรียน​ ตชด.​ บ้านโหง่นขาม​ อ.ศรีเมืองใหม่ ได้นำนวัตกรรมที่เครื่องให้อากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ศึกษาโดยทีม​ Aquadapt-Thailand​ ของคณะเกษาตรศาสตร์​ ม.​อุบลฯ​ (โดย​นส.​อมรรัตน์​ รังสิวิวัฒน์​ นศ.​ปริญญาเอกภายใต้การดูแลของ ศ ดร ทวนทอง จุฑาเกตุ)​ไปสาธิตและนำไปใช้ในโครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์เพื่ออาหารกลางวันเด็กในโครงการโดยเสด็จของพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพฯ​, 28 กันยายน 2563 (8 ภาพ)


การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟล็อค (Biofloc), 18 กันยายน 2563 (60 ภาพ)


การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation center:AIC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้อง Ballroom AB ชั้น 2 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้, 16 กันยายน 2563 (41 ภาพ)


รศ.ดร.ณรงค์ หุตานุวัตร ข้าราชการบำนาญ (อาจารย์อาวุโส) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบเงินทุน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตรกรรมเกษตรอินทรีย์ของอาจารย์หรือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวนเงินปีละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเนื่องทุก ๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ภายใต้กรอบวงเงิน 1,411,878.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (7 ภาพ)


Total 259 Record : 18 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>