หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

การเลี้ยงและแปรรูปปลาสวายสายพันธุ์แม่น้ำชี เพื่อพัฒนาคุณภาพและการตลาด โดยนักศึกษาภาควิชาประมง ภายใต้การสนับสนุนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 มกราคม 2560 (29 ภาพ)


คณะเจ้าหน้าที่บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานสกลนคร) และศิษย์เก่าสาขาวิชาประมง ได้เข้าให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแนะนำประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษาสาขาวิชาประมง ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 (10 ภาพ)


ชุมนุมปลาสวยงาม ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมและจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงามงานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559 (49 ภาพ)


พิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "เกษตรเมืองนักปราชญ์ ราชธานีอีสาน สืบสานงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2559 (75 ภาพ)


งานแถลงข่าว ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 ธันวาคม 2559 (30 ภาพ)


โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา (9 ภาพ)


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง UNMF โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดแสดงนิทัศน์การความหลากหลายทางชีวภาพปลาในลุ่มน้ำโขง และ การประกวดปลากัด งานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559 (38 ภาพ)


โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, 4-6 มกราคม 2560 (36 ภาพ)


นักศึกษาวิชา หลักการขยายพันธุ์พืชสวนและการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน ศึกษาดูงาน ทางด้านการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์เมล่อน ณ บริษัทเทพมงคลฟาร์ม อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 19 พ.ย. 2559 (29 ภาพ)


นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น ดูงานสวนกล้วยไม้อนันตพัฒนาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ไทย วันที่ 18 พ.ย. 59 (10 ภาพ)


กิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน (15 ภาพ)


สอบสัมภาษณ์โควต้ารับตรงพื้นที่ภาคอีสานและภาคอื่น ๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 พฤศจิกายน 2559 (53 ภาพ)


กิจกรรม Pre-4 จอบ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ก่อนงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2559 (คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯเป็นเจ้าภาพ) ได้แก่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 4 ทักษะ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ฝ่านสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร พยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประเมินผล ฝ่ายสนับสนุนกิจกรรม เป็นต้น (25 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมการเรียนการสอนในวิชาเตรียมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยได้เชิญคุณมีชัย แต้สุจริยา แห่งบ้านคำปุน(ศิลปินดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2544 และกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ"การรับประทานอาหารแบบสากล" เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2 ภาพ)


กิจกรรม Pre-4 จอบ วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ก่อนงานกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2559 (คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯเป็นเจ้าภาพ) ได้แก่ ฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 13 ทักษะ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน ฝ่านสถานที่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร พยาบาล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประเมินผล เป็นต้น (53 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>