หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2016 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 (38 ภาพ)


พิธีมอบเหรียญฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมพิธีมอบเหรียญ และในการนี้ รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์" ร่วมพิธีในคร้ังนี้, 16 มกราคม 2559 (44 ภาพ)


การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ชาย-หญิง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา) และคณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 "กันเกราเกมส์", 12 มกราคม 2559 (92 ภาพ)


ทัศนศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน โดย ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ จังหวัดขอนแก่น, 9-10 มกราคม 2559 (32 ภาพ)


การแข่งขันกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (64 ภาพ)


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2558 โดย รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 14 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 119 คน ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปรับมอบธงการเป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2559 และเพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากแต่ละสถาบัน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะพื้นฐานทางการเกษตร อันจะทำให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้น และเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา“รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” (39 ภาพ)


โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่๒) กิจกรรมเกี่ยวข่าว จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ฝึกให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งภายในมีกิจกรรมากมาย อาทิเช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว การแข่งขันการเกี่ยวข้าว และกิจกรรมกีฬาฮาเฮเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๓๒๖ คน (29 ภาพ)


ภาควิชาสัตวศาสตร์ ได้เชิญคุณณรงค์ เจียมใจบรรจง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาบรรยายพิเศษให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ฟังในหัวข้อเรื่อง "ธุรกิจการผลิตสุกรและไก่ในยุค AEC", 19 พฤศจิกายน 2558 (20 ภาพ)


การศึกษาดูงานวิชา วิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น ณ สวนกล้วยไม้อนันต์พัฒนา และสวนพุทธชาติ (กลุ่มกล้วยไม้), 13 พฤศจิกายน 2558 (29 ภาพ)


โครงการค่ายฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารสัมมนาสวนสัตว์อุบลราชธานี (141 ภาพ)


การสำรวจภาคสนามของนักศึกษาภาควิชาประมง ประจำภาคการศึกษา 2558 วิชามีนวิทยา และ วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง 7 และ 8 พฤศจิกายน 2558 (42 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มทุกสาขา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในแต่ละสาขา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักศึกษาดูแล และรักษาความสะอาดบริเวณฟาร์มซึ่งเป็นสถานที่ ที่นักศึกษาให้ในการฝึกงาน และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน, 1 พฤศจิกายน 2558 (47 ภาพ)


ดูงานวิชาฝึกงานพืชสวน 1 และวิชาไม้ผลเขตร้อน ณ สวนเกษตรกร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 31 ต.ค. 2558 (16 ภาพ)


นักศึกษาพืชสวนปีที่ 3 ทัศนศึกษาศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ, 28 ตุลาคม 2558 (8 ภาพ)


สโมสรนักศึกษา ร่วมกับงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มาพบปะและรำลึกถึงสัมพันธภาพระหว่างกันและได้คารวะอาจารย์ที่เคยสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของอาชีพระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน (13 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>