หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (26 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (35 ภาพ)


พิธีเปิดโครงการ Farm & Food Camp เตรียมความพร้อมน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (20 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ของสาขาวิชาประมง การเลี้ยงไรแดง การเลี้ยงปลาในอ่าง การปลูกผักไม่ใช้ดินในระบบการเลี้ยงปลา ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (17 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานส่วนของพืชไร่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน นาข้าว ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (26 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานไม้ผล ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (19 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์เคี้ยงเอื้อง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (17 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานข้าวเจ้าหอมวารินของ รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม และห้องปฏิบัติการพืชไร่ ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (26 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานกิจกรรมภาควิชาพืชสวน ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (24 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการโภชนศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (12 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษาดูงานปฏิบัติการประมง ในโครงการ Farm & Food Camp การเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 สิงหาคม 2563 (24 ภาพ)


คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรและการศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 (13 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้มีโอกาสเข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่โรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (16 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร 500 ต้น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ฟาร์มปศุสัตว์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ, 29 กรกฎาคม 2563 (27 ภาพ)


คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (FARM & FOOD CAMP) ที่โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 (8 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>