หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 (37 ภาพ)


งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุริยภัทร (6 ภาพ)


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าศึกษาดูงานรายวิชา 1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ ณ บริษัทธวัชฟาร์ม, โรงงาน ก เจริญ, บริษัท เอส เอส การสุรา และร้าน KFC สาขาเทสโก้ เดชอุดม โดยมี ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง และ ดร.ชุติมา ทองแก้ว เป็นผู้ประสานงานรายวิชา (18 ภาพ)


โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยออุราชธานี ณ 5204 อาคารเรียนรวม 5, 19 มกราคม 2562 (30 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2561 (66 ภาพ)


อาจารย์ภาควิชาพืชสวนนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ โครงการหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่, บริษัทอดัมส์เอนเตอไพรเซส จำกัด จ.มุกดาหาร และ บริษัทเจียไต๋ สถานีวิจัย จ.กาญจนบุรี, 30 พฤศจิกายน 2561 (13 ภาพ)


การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 28 พฤศจิกายน 2561 (25 ภาพ)


พิธีนำเสนอโครงงานและมอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา เครือเบทาโกร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้อง C202 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 พฤศจิกายน 2561 (47 ภาพ)


ปฏิบัติการฟาร์มประมง ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 พฤศจิกายน 2561 (17 ภาพ)


กิจกรรมสันทนาการ ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 (63 ภาพ)


เทคโนโลยีการอาหรในโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 (32 ภาพ)


ทัศนศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น 26 ต.ค. 61 ณ สวนกล้วยไม้อนันตพัฒนา และสวนพุทธชาติ จ.อุบลราชธานี (37 ภาพ)


โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 22 ตุลาคม 2561 (111 ภาพ)


โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 21 ตุลาคม 2561 (70 ภาพ)


โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 20 ตุลาคม 2561 (148 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>