หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเอง และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดป่าอรัญญวาสี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตนในการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณวัด และสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละ และการให้ (29 ภาพ)


โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ C301คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการของสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 และเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา (19 ภาพ)


วิชาผักพื้นบ้านทัศนศึกษาบ้านโนนศรีทอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพี่ง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 14 พ.ค. 2559 (30 ภาพ)


โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วัตถุประสงค์ การจัดงานเพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 25 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 นี้ได้รับโอวาทจากอาจารย์ และบุคลากรซึ่งเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป และเพื่อให้รุ่นพี่ได้พบปะสังสรรค์กับรุ่นน้องก่อนจบการศึกษา (22 ภาพ)


โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 30 เมษายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5103 (38 ภาพ)


โครงการควบคุมดูและโครงการและกิจกรรมนักศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติถูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘, 11 – 13 มีนาคม 2559 (34 ภาพ)


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 (10 ภาพ)


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในรายวิชา 1205362 Food Safety and Quality Assurance ณ KFC สาขาเทสโก้ โลตัส เดชอุดม, โรงงาน ธวัชฟาร์ม, เอส เอส การสุรา และโรงงาน ก.เจริญ ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2559 (63 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 มีนาคม 2559 (34 ภาพ)


คณาจารย์สาขาวิชาประมงและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 10 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุม และร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 (122 ภาพ)


โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “รวมใจ ม.อุบลเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (20 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมงานกีฬา 3 เสียมเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที่ 20กุมภาพันธ์ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเกษตรทั้ง 3 สถาบัน อันได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางการเกษตร ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมกว่า 130 คน (18 ภาพ)


เสวนาวิชาการ "โอกาสและการปรับตัวของการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบ AEC" ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 กุมภาพันธ์ 2559 (45 ภาพ)


กิจกรรมบนเวทีกลาง ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2559 (40 ภาพ)


"หมอลำการเมือง" การแสดงดนตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2559 (27 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>