หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร ผิวเงินยวง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกพืชไร่ ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) นางสาววรนัน คุ้นเคย และนายอนุสรณ์ ธนะศรี นักศึกษาพืชไร่ ที่ได้รับทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2563, 21 กรกฎาคม 2563 (21 ภาพ)


นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้และการตกแต่งสถานที่ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 กรกฎาคม 2563 (23 ภาพ)


โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะ วิทยากร ตลอดจนนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ แปลนาสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 มิถุนายน 2563 (31 ภาพ)


โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 มีนาคม 2563 (51 ภาพ)


โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ สวนไม้ผลและฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 มีนาคม 2563 (35 ภาพ)


การประกวดนวัตกรรมผลิตฑ์อาหาร ปีที่ 12 รอบรองชนะเลิศ UBU-FoSTAT, Food Innovation Contest 2020 (North East Region) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 กุมภาพันธ์ 2563 (175 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่ จ.ศรีสะเกษ และนิทรรศการเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ และ Beppu University เข้าร่วมกิจกรรม (66 ภาพ)


นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประเพณีกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ.2563 โดยปีนี้มีนักศึกษาจาก 21 สภาบันเข้าร่วมการแข่งขัน (31 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสาขาวิชาประมง ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุทกภัย, 8 ตุลาคม 2562 (67 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ณ บ้านนาคำน้อย ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, 22 กันยายน 2562 (65 ภาพ)


ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม, 20 กันยายน 2562 (51 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา, 21 กันยายน 2562 (36 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ตลอดจนนักศึกษา, 21 กันยายน 2562 (30 ภาพ)


การบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดย นักศึกษา บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 กันยายน 2562 (16 ภาพ)


เสวนา พี่เล่าสู่น้องฟัง...ความฝันของฉัน โดยศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 6 สิงหาคม 2562 (37 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>