หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ(Project Steering Committee) โครงการ“การพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้ แขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” และการส่งมอบอาสาสมัครเพื่อนไทยเพื่อปฏิบัติงานภายใต้โครงการฯเป็นเวลา 1 ปี, 24 พ.ค. 2565 (26 ภาพ)


ม.อุบลฯ บูรณาการ การเรียนการสอนสู่ชุมชน นำทีมโดย นายสัตวแพทย์ ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ลงพื้นที่ชุมชนให้ความรู้ป้องกันและรักษาโรคลัมปี สกิน โรคอุบัติใหม่ในโคกระบือ ในพื้นที่ ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (26 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ และ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการให้ความรู้และบริการรักษาสุขภาพโค-กระบือจากโรค Lumpy Skin Disease โดยจะประสานความร่วมมือในการให้ความรู้และการรักษากับปศุสัตว์อำเภอ ภายในพื้นที่บริการ รัศมี 50 กิโลเมตร จากมหาวิทยาลัย (46 ภาพ)


นักศึกษา บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สนามบินอุบลราชธานี ร่วมกันปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ สนามบินอุบลราชธานี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (28 ภาพ)


นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้ วิชาการตกแต่งสสถานที่และการจัดสวน บุคคลากรคณะเกษตรศาสตร์และสำนักวิทยบริการ ร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง โดยร่วมกันปลูกกล้วยไม้แดงอุบล ณ พื้นที่รอบสำนักวิทยบริการ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 (32 ภาพ)


โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤศจิกายน 2563 (39 ภาพ)


โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 พฤศจิกายน 2563 (75 ภาพ)


งานบริการการศึกษา หลักสูตร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อเตรียมการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 (15 ภาพ)


รายการโทรทัศน์ “NBT วิถีไทย” ได้เข้าบันทึกเทปการสัมภาษณ์ประกอบภาพบรรยาย, ผลงานนักศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด ผศ.ดร.จิตตรา สิงห์ทอง และผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ ร่วมบันทึกเทปรายการด้วย, 1 ตุลาคม 2563 (21 ภาพ)


พิธีเปิดโครงการ Farm & Food Camp เตรียมความพร้อมน้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (24 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp ศึกษาดูงานฟาร์มประมง การเลี้ยงไรแดง การเลี้ยงปลาในอ่าง การปลูกผักไม่ใช้ดินในระบบการเลี้ยงปลา ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (13 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เข้าศึกษาดูงานไม้ผล ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (17 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ เข้าศึกษาดูงานฟาร์มสัตว์เคี้ยงเอื้อง ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (20 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ศึกษาดูงานส่วนของพืชไร่ ในโครงการ Farm & Food Camp เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (10 ภาพ)


น้อง ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ Farm & Food Camp ที่พื้นที่ทดลองการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้า โดย รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 สิงหาคม 2563 (21 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>