หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

โครงการพัฒนาฟาร์มภาควิชาพืชไร่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน (23 ภาพ)


คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมโครงการสร้างสัมพันธ์พัฒนาเรือนเพาะชำ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกิจกรรมมีการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (17 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน (21 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน (25 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มประมง ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน (17 ภาพ)


โครงการรับนักศึกษามาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาสาขา Food Technology จาก Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 2 ราย คือ Ms. Vo Thi Thu Hang และ Ms. Doan Thi Kim Huong เดินทางมาแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นเวลา 10 วัน ในระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2559 (39 ภาพ)


กิจกรรม Aggie Night (โครงการ AGGIE DAY) ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกิจกรรม คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 722 คน (24 ภาพ)


การฝึกงานหน่วยหนึ่ง ภาควิชาประมง ฟาร์มประมง และ การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2559 (77 ภาพ)


โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงออกถึงการเคารพจากศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ การทำกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำพานไหว้ครู อีกทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดีและมีความรู้รักสามัคคีในรุ่น (20 ภาพ)


กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ กรุงโฮจีมินห์ และ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ เวียดนาม 11-21 สิงหาคม 2559 (151 ภาพ)


ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาประมง เดินทางไปยัง National University of Vietnam และ College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11 – 21 สิงหาคม 2559 (19 ภาพ)


กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะเกษตรศาสตร์ (โครงการ AGGIE DAY) ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน (24 ภาพ)


ดร.นิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เดินทางไปยัง University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2559 (23 ภาพ)


การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2559 (156 ภาพ)


การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559 (53 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>