หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (67 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (สัตวศาสตร์) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 (69 ภาพ)


บรรยากาศนั่งรถรางเข้าชมฟาร์ม ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 (17 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 (63 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (ประมง) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 (38 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (เทคโนโลยีการอาหาร) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 (46 ภาพ)


โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 1 (ระยะปักดำ) ณ แปลงทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กรกฎาคม 2566 (64 ภาพ)


การศึกษาดูงานของบุคลากรเครือข่ายพลังงาน โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 (103 ภาพ)


Miss Sokchea Vong นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ (วิชาเอกสัตวศาสตร์) ได้รางวัล "ระดับดี" การนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (Oral presentation) กลุ่มเรื่องโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง Sokchea Vong, Ruangyote Pilajun, Areerat Lunpha, Chittraporn Yeanpet. 2023. In vitro kinetic of gas production and degradability of cassava stem treated with various substances การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (9 ภาพ)


นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรม 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม โดยปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ทุกท่านได้ร่วมกันปลูกอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล ณ บริเวณต้นไม้ และสวนหย่อมด้านหน้าท่าอากาศยานฯ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (68 ภาพ)


กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ โดยภาควิชาพืชสวน วันที่ 26 มิย 66 (55 ภาพ)


กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารและครูแนะแนวภาคอีสาน กลุ่มพื้นที่บริการ ครั้งที่ 10 (UBU ครูแนะแนว 2023) โดยมีกิจกรรมชมสวนผลไม้ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 23 มิถุนายน เวลา 10.10-10.55 น. (38 ภาพ)


กิจกรรมรับน้องปี 2546 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (56 ภาพ)


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานแผนปรับปรุง Improvement plan การดำเนินงานของคณะ ประจำปี 2565 (โครงการพี่เลี้ยง) ในวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (14 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2023 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 โดยมีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกับรองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีทีมจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 6 ทีม เข้าทำการแข่งขัน และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทีม ประกอบด้วยทีม UniFy มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทีม Shake Shake มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทีม JAAB UBU มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อไปแข่งในระดับชาติต่อไป (162 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>