หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

การเข้าเยี่ยมชมกิจการภายในและการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ของนักศึกษาจากโครงการค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (UBU ASEAN Youth Leadership Development Camp 2015) โดยได้มีนักศึกษาจาก The University of Danang, Kontom Campus และ The University of Danang, College of Foreign Languages สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรวมกว่า 90 คน เข้าเยี่ยมชมในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-11.30 น. (72 ภาพ)


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5202 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ได้รับรู้ กฏระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธี (26 ภาพ)


โครงการแลกปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับนักศึกษาจำนวน 1 คนเข้าร่วมกิจกรรมคือ Ms. Nadine B. Coronado จาก University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ, และ ดร.บุบผา ใจเที่ยง ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ (4 ภาพ)


ในวันที่ 1-6 มิถุนายน 2558 คณาจารย์ภาควิชาประมงนำโดย รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ, ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม และอาจารย์อริศรา โสภาวงค์ ได้พานักศึกษาภาควิชาประมงชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปริญญาโท ออกเดินทางดูงานทางด้านการเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืดและน้ำทะเล รวมถึงพรรณไม้น้ำและระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวม 7 จังหวัด นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น (184 ภาพ)


ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ศิษย์เก่าประมงหลายรุ่นรวมตัวกันเพื่อเลี้ยงต้อนรับและเป็นขวัญกำลังใจให้กับรุ่นน้อง ณ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี โดยศิษย์เก่าที่จบไปในหลายๆ รุ่นได้รวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรคและพูดคุยกับคณาจารย์และรุ่นน้องภาควิชาประมง เพื่อให้คำแนะนำก่อนเดินทางไปฝึกงานในหลายๆ จังหวัด ทั้งนี้ศิษย์เก่าทุกคนได้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในระหว่างการเรียนและการทำงานในสายอาชีพประมง ทำให้นักศึกษาประมงทุกคนได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจในการเรียนและเตรียมพร้อมที่จะฝึกงานต่อไป (29 ภาพ)


โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2557, 27 เมษายน 2558 (21 ภาพ)


โครงการควบคุมดูแลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (แกนนำนักศึกษารุ่นที่ 1), 25 เมษายน 2558 (40 ภาพ)


ทัศนศึกษานักศึกษาพืชสวน การผลิตผักพื้นบ้าน ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, 25 เม.ย. 2558 (22 ภาพ)


โครงการเกษตรอาสา ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัอุบลราชธานี, 14-17 มีนาคม 2558 (75 ภาพ)


พิธีเปิด กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 (109 ภาพ)


กิจกรรมสันทนาการ กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 (73 ภาพ)


การเข้าค่ายวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (27 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557, 2 ธันวาคม 2557 (47 ภาพ)


การซ้อมย่อยบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร, 29 พฤศจิกายน 2557 (17 ภาพ)


พิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิต ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร และงานเลี้ยงแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิต ณ สนามฟุตบอล คณะเกษตรศาสตร์, 28 พฤศจิกายน 2557 (58 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>