หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

กิจกรรม open house หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ จัดขึ้นวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เพื่อให้ข้อมูลการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาทักษะกับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 (74 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมมือกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (UBU-FoSTAT 2023) โดยในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก (พิจารณาผลงานในรูปของวิดีโอคลิป) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกรรมการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก FoSTAT สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่การแข่งขันรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป (39 ภาพ)


กิจกรรมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุม CTB201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 กุมภาพันธ์ 2566 (26 ภาพ)


ประมวลภาพงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 บริเวณอาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2565 (109 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา ให้กับวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 2 และ 10 ธันวาคม 2565 โดย ผศ.ดร. สุภาวดี แก้วระหัน หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ดร.ดร.ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์ อาจารย์ สุพัตรา คำเรียง อาจารย์สาขาพืชไร่ นำนักศึกษาสาขาพืชสวนและสาขาพืชไร่ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา โดยมี รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ซึ่งช่วยประสานงานวัดป่าศรีแสงธรรมและ กฟผ. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (35 ภาพ)


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติหัวข้อ “Plant-based Protein Food Processing & Analyses” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2565 ให้แก่ อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง (National University of Battambang) ประเทศกัมพูชา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) ภายใต้โครงการ Higher Education Improvement Project ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 (72 ภาพ)


หลักสูตรร่วมแนะแนวหลักสูตรที่โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แก้วระหัน หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ พร้อมด้วยนักศึกษา, 30 พฤศจิกายน 2565 (9 ภาพ)


การแนะแนวเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระเวทย์ อุทโธ หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ, 28 พฤศจกายน 2565 (10 ภาพ)


การแนะแนวเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.นิมมานรดี พรหมทอง หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษาร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ, 28 พฤศจกายน 2565 (7 ภาพ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ, ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ รวมไปถึงผู้บริหาร อาจารย์ภายในคณะให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาประมงวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม่จำปาสัก สปป.ลาว พร้อมด้วยอาสาสมัครเพื่อนไทยภายใต้โครงการกระทรวงต่างประเทศ และพร้อมกันนี้ได้พาเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤศจิกายน 2565 (80 ภาพ)


โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ระยะที่ 2 (ระยะเก็บเกี่ยว) ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้, 19 พฤศจิกายน 2565 (17 ภาพ)


โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา แระจำปีการศึกษา 2565 Farm & Food Camp ค่าย 3 ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (49 ภาพ)


โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, รอบที่ 1 วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2565 (90 ภาพ)


กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การขยายพันธุ์พืชพื้นเมืองและแมลงกินได้ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ บูรณาการในรายวิชาหลักการขยายพันธุ์พืช ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กรกฎาคม 2565 (50 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ นำน้องใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร ผ่านโครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง ประจำปี 2565 (32 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>