หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

กิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำปลา ณ โรงงานน้ำปลาพิไชย จำกัด จ.ชลบุรี โรงงานต้นแบบการหมัก และห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กทม., วันที่ 6-7 ก.พ. 2561 (19 ภาพ)


กิจกรรมจิตอาสาวัดหนองป่าพง จัดขึ้นในวันที่ 11 – 17 มกราคม 2561 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 17 มกราคม 2561 (12 ภาพ)


กิจกรรมโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จัดขึ้นในวันที่ 5 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการทางด้านการเกษตรที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ของสถาบันต่างๆ แลกเปลี่ยน สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม มีคณาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วม จำนวน 6 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมจำนวน 79 คน ซึ่งมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 18 ประเภท โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเหรียญทอง 3 ประเภท, เหรียญเงิน 8 ประเภท และเหรียญทองแดง 2 ประเภท (61 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ ดร จรุงจิต กรุดพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ร่วมรับเสด็จ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี, 18 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าชมงาน 1884 คน (75 ภาพ)


การบรรยายพิเศษภาควิชาสัตวศาสตร์ การผลิตปศุสัตว์เพื่อมุ่งสู่การผลิตอาหารปลอดภัย โดยคุณจิรบูรณ์ ประสารพันธ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 พฤศจิกายน 2560 (26 ภาพ)


สัมมนาสาขาวิชาประมง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (21 ภาพ)


โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่2) กิจกรรมเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษา นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 277 คน (30 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชไร่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานไร่ฝึกฯ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 129 คน (24 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 112 คน (38 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชสวน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนเพาะชำ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 115 คน (29 ภาพ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดน้ำพลาสติกและกล่องกระดาษลูกฟูก ที่บริษัท อุบลเวลแพค จำกัด โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ อุรัตทานนท์ ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ พร้อมนำดูสายการผลิต, 11 พฤศจิกายน 2560 (9 ภาพ)


กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรฯ และต่างคณะ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 105 คน บริจาคได้ 88 คน, บริจาคไม่ได้ 17 คน (22 ภาพ)


โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 (17 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอุตสาหกรรมเกษตร มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 113 คน (28 ภาพ)


กิจกรรมโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานวัฒนธรรม คณะเกษตรศาสตร์ และห้อง CTB 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะคณาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ศิษย์เก่าได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานซึ่งกันและกัน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษารุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ก่อให้เกิดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งศิษย์เก่าได้มีโอกาสรับข้อมูลทางวิชาการไปใช้ในการประกอบอาชีพ มีคณาจารย์ บุคลากร ศิษยเก่าและนักศึกษาร่วมกิจกรรม 180 คน (52 ภาพ)


Total 376 Record : 26 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>