หน้าหลัก
ทั้งหมด
ShotDev.Com Tutorial

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทนโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร รอบรองชนะเลิศ ปีที่ 16 UBU-FoSTAT Food Innovation Contest 2024 โดยมี ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 1 โดย คณะเกษตรศาสตร์ เป็นศูนย์ดำเนินการแข่งขันระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคัดเลือกผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดำเนินการคัดเลือกจำนวน 3 ทีม ของระดับภูมิภาค เพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ในการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการนานาชาติ FoSTAT Food Innovation Asia 2024 (197 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16 (UBU–FoSTAT Food Innovation Contest 2024) ประจำปี พ.ศ.2567 รอบคัดเลือกแบบ online ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนวิชาการ และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปร่วมเป็นคณะกรรมการติดสิน และคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป (32 ภาพ)


งานรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณอาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2567 (88 ภาพ)


หลักสูตร วท.บ.(เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) แนะแนวและประชาสัมพันธ์หล้กสูตร ให้กับน้องๆ ปวช ปวส วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 (10 ภาพ)


หลักสูตร วท.บ.(เกษตรวิศว์อัจฉริยะ) แนะแนวและประชาสัมพันธ์หล้กสูตร ให้กับน้องๆ ปวช ปวส วิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 (5 ภาพ)


นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และรองศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ ศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและสถานประกอบการ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2566 (26 ภาพ)


กิจกรรม UBU KASET RUNNING วิ่งชมฟาร์ม ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 22 ตุลาคม 2566 (77 ภาพ)


นักศึกษา สาขาวิชาประมง ปี 2 ทัศนศึกษาดูงานการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ และการตลาดลูกปลาในและต่างประเทศ ในรายวิชา 1204 351-62 และ 1204351-64 การเพาะเลี้ยงปลาและการผลิตเชิงพาณิชย์ ณ ดอนชีฟาร์ม อำเภอพิบูลมังสาหาร วันที่ 28 กันยายน 2566 (14 ภาพ)


งานบริการการศึกษา เข้าร่วมแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ กับงานรับเข้ามหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม และโรงเรียนศรีสุขวิทยา จังหวัดสุรินทร์ จำนวนกว่า 200 คน, วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 (10 ภาพ)


หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พาผู้เรียน ประกอบด้วย นักศึกษา ผู้ประกอบการ เกษตรกร คนวัยทำงาน ไปทัศนศึกษาและเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การส่งเสริมเกษตรกรในชุมชน การสร้างอาชีพ การตลาดสำหรับคนรุ่นใหม่ การปลูกและการดูแลอินทผลัม มาตรฐานการผลิต เกษตรอินทรีย์ ในสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ต.กะสัง จ.บุรีรัมย์ ฟิวชั่นฟาร์ม และ ฟาร์มเซาะท์ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ช่วงวันที่ 2-3 กันยายน 2566 (30 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (พืชไร่) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 สิงหาคม 2566 (95 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (พืชสวน) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 สิงหาคม 2566 (93 ภาพ)


พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (67 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะ (สัตวศาสตร์) ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 (69 ภาพ)


บรรยากาศนั่งรถรางเข้าชมฟาร์ม ในโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 สิงหาคม 2566 (17 ภาพ)


Total 373 Record : 25 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>