ที่ตั้งหน่วยงาน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-353500
โทรสาร : 045-353536
agriubu@ubu.ac.th

คณะยามรุ่งอรุณ
ที่มา : ชมรมรูปภาพ ม.อุบล (https://picpost.postjung.com/294979.html)

 แผนที่คณะ