ผู้บริหาร


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดี
โทร. 045-353528


รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทร. 045-353505

น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณ
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
โทร. 2163

ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 045-353509, 2113

ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร. 045-353568

ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร
โทร. 3549

ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริ
หัวหน้าภาควิชาพืชไร่
โทร. 045-353568

ดร.นิมมานรดี พรหมทอง
หัวหน้าภาควิชาพืชสวน
โทร. 3510, 3562

อ.นพพร ตันติศิรินทร์
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์
โทร. 045-353552

รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 3519, 3566