ผู้บริหาร


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดี
โทร. 045-353528


รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทร. 045-353505

ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 045-353509, 2113

ดร.เมทินี มาเวียง
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
โทร. 045-288400 ext 2205, 045-353540

ดร.นิมมานรดี พรหมทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทร. 045-353562

ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหัน
หัวหน้าภาควิชาพืชไร่
โทร. 045-353511

ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติ
หัวหน้าภาควิชาพืชสวน
โทร. 045-353510

ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์
หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์
โทร. 045-353512

ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธ
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทร. 045-353553

นนทกรณ์ อุรโสภณ
หัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทร. 045-288400 ต่อ 3504