หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
Narintorn Boonbrahm, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : คณบดี
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 045-353528, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : narinthorn.b@ubu.ac.th
สถานะปัจจุบัน: ปฏิบัติงาน
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 1
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Animal Production), Humboldt-Universität zu Berlin Berlin, Germany, 2002.
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2532.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2529.
งานบริหาร
 • 2562: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 • 2562: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
 • 2561: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
 • 2561: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
 • 2558: ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • 2562 : พลวัตความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562
 • 2557 : โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการจังหวัดศรีสะเกษ
 • 2556 : โครงการจัดทำแผนการตบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2556 : โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดยโสธร
 • 2556 : โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จังหวัดหนองบัวลำภู
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • 2555: เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านกับการจัดการความรู้เกษตรประณีต, วารสาร: วารสารการเกษตรราชภัฎ
 • 2554: การสร้างความรู้จากรูปแบบเกษตรประณีตเพื่อพัฒนาอาชีพสู่ความยั่งยืน : กรณีศึกษาสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์, วารสาร: วาสรสารนักวิจัย (ปีที่ 169 ฉ.3)
 • 2554: การจัดการความรู้เกษตรประณีตของสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน, วารสาร: วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปีที่ 4 ฉ.7)

บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • 2555: Decision Support System Research and Development Network for Agricultural and Natural Resource Management in Thailand : A TRF-DSS Experience, วารสาร: Southeast Asian Studies Journal
 • 2554: Knowledge Management in "Kaet Praneet" an Agricultural Model for Development Concept Acceptance for the Farmers in Thailand, วารสาร: International Journal of Humanities and Social Science
 • 2549: The Influence of Calf Rearing Methods and Milking Methods on Performance Traits of Crossbred Dairy Cattle in Thailand 1. Milk Yield and Udder Health, วารสาร: Arch. Tierz. Dummerstorf
 • 2549: The Influence of Calf Rearing Methods and Milking Methods on Performance Traits of Crossbred Dairy Cattle in Thailand 3. Calf Performance, วารสาร: Arch. Tierz. Dummerstorf
 • 2549: The Influence of Calf Rearing Methods and Milking Methods on Performance Traits of Crossbred Dairy Cattle in Thailand 2. Reproductive Performance and Cow Body Weight, วารสาร: Arch. Tierz. Dummerstorf
 • เพิ่มเติม

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • 2557: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ, สถานที่: การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น และการวิจัยเชิงพื้นที่? ประจำปี 2557 U-Place, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2557: ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการกำหนดพื้นที่เหมาะสมสำหรับการชลประทานในสปป.ลาว: กรณีศึกษาแขวงจำปาสัก, สถานที่: การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่อง
 • 2557: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดกำปุงธม ประเทศกัมพูชา, สถานที่: การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น และการวิจัยเชิงพื้นที่" ประจำปี 2557 U-Place, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2557: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา, สถานที่: การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น และการวิจัยเชิงพื้นที่" ประจำปี 2557 U-Place, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2548: ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบท: จังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: การประชุมงานวิจัยประจำปีครั้งที่ 3 ครส. สกว.

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับนานาชาติ
 • 2549: Towards Community Information Administration Using Digital Systems, สถานที่: Bangalore, India

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2552: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และผลการเรียนของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, สถานที่: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2550: คลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์: จังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2556: โครงการงานวันเกษตรอีสานใต้ 2556, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2556
 • 2556: การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับชาติ "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น", มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2556
 • 2554: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาอาชีพการปลูกหญ้าและถั่วพืชอาหารสัตว์, อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี, 2/2554
 • 2553: ศูนย์สารสนเทศชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2553
 • 2552: ศูนย์สารสนเทศชุมชนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2552
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2556: การจัดการความรู้เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน, วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP