หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

กรรมการประจำคณะ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีภาควิชาสัตวศาสตร์
2รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคมรองคณบดีฝ่ายวิชาการสาขาวิชาประมง
3ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สาขาวิชาประมง
4ดร.เมทินี มาเวียงรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5ดร.นิมมานรดี พรหมทองผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ภาควิชาพืชสวน
6ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหันหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ภาควิชาพืชไร่
7ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติหัวหน้าภาควิชาพืชสวนภาควิชาพืชสวน
8ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ภาควิชาสัตวศาสตร์
9ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาสัตวศาสตร์
11รศ.ดร.สุรีพร เกตุงามกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งภาควิชาพืชไร่
12ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้งสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP