ระบบสารสนเทศคณะ


 ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย


 คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ

      งานบริหารบุคคล      งานพัสดุ      งานจัดซื้อจัดจ้าง      งานการเงิน      งานแผนและงบประมาณ      งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม      งานด้านอื่น ๆ
บริการ
ประกาศ
รายงานการประชุม
ลำดับ
ปี
ครั้งที่
12549สรุปมติที่ประชุม2549 2/2549 3/2549 5/2549 6/2549 7/2549 8/2549 9/2549 10/2549 สรุปมติที่ประชุม2549
225501/2550 2/2550 3/2550 4/2550 5/2550 6/2550 7/2550
325511/2551 2/2551 3/2551 4/2551 5/2551 6/2551 7/2551 8/2551 9/2551 10/2551 11/2551
425521/2552 2/2552 3/2552 4/2552 5/2552 6/2552 9/2552 10/2552 11/2552 8/2552
525531/2553 2/2553 3/2553 4/2553 5/2553 6/2553 7/2553 8/2553 9/2553 10/2553 11/2553 12/2553 5/2553(พิเศษ) 9/2553(พิเศษ)
625541/2554 1/2554(พิเศษ) 2/2554 2/2554(พิเศษ) 3/2554 5/2554 6/2554 7/2554 8/2554 9/2554 11/2554 12/2554 12/2554(พิเศษ) 4/2554 6/2554(พิเศษ) 10/2554
725552/2555 3/2555 4/2555 6/2555 7/2555 8/2555 9/2555 2/2555(พิเศษ) 11/2555 12/2555 10/2555 1/2555 5/2555
825561/2556 2/2556 3/2556(พิเศษ) 3/2556 4/2556(พิเศษ) 4/2556 5/2556 6/2556 6/2556(พิเศษ) 7/2556 8/2556 9/2556 10/2556 11/2556 12/2556
925571/2557 2/2557 3/2557 4/2557 5/2557 6/2557 7/2557 8/2557 9/2557 10/2557 11/2557 12/2557
1025581/2558 2/2558 3/2558 4/2558 5/2558 6/2558 7/2558 8/2558 9/2558 10/2558(พิเศษ) 10/2558 11/2558 12/2558
1125591/2559 2/2559 3/2559 4/2559 5/2559 6/2559 7/2559 8/2559 9/2559 10/2559 11/2559 12/2559
1225601/2560 2/2560 2/2560(พิเศษ) 3/2560 4/2560 5/2560 6/2560 7/2560 8/2560 9/2560 10/2560 11/2560 12/2560
1325611/2561 2/2561 3/2561 4/2561 5/2561 6/2561 7/2561(พิเศษ) 8/2561 9/2561(พิเศษ) 10/2561 7/2561(พิเศษ) 11/2561(พิเศษ) 12/2561 13/2561 14/2561 15/2561
1425621/2562 3/2562 4/2562 5/2562(พิเศษ) 6/2562 7/2562 8/2562 9/2562 10/2562 11/2562 12/2562 13/2562 14/2562
1525631/2563 2/2563 3/2563 4/2563(พิเศษ) 5/2563
การสร้างรูปแบบข้อสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และการทวนสอบสัมฤทธิ์ผล

อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง "การสร้างรูปแบบข้อสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และการทวนสอบสัมฤทธิ์ผล" 15-16 มิ.ย. 56 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3, ตอนที่ 4, ตอนที่ 5, ตอนที่ 6, ตอนที่ 7, ตอนที่ 8, ตอนที่ 9