สายด่วนคณบดี

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ : 045-353528

อีเมล์ : narinthorn.b@ubu.ac.th