วิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศ เกณฑ์ เอกสาร คู่มือ

กฏกระทรวง
ข้อกำหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไบการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
การจัดทำ EdPEx หมวดที่ 3
ระบบและกลไกวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565