วิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่เปิดสอน

ประกาศ เกณฑ์ เอกสาร คู่มือ

กฏกระทรวง
ข้อกำหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไบการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2564
การจัดทำ EdPEx หมวดที่ 3
ระบบและกลไกวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565

แบบฟอร์ม

 • ปฎิทินการศึกษา 2564
 • แบบฟอร์มการขออนุมัติใช้สัตว์เพื่อการเรียนการสอน
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (pdf)
 • แบบเสนอโครงร่างรายงานสหกิจศึกษา (pdf)
 • การขอใช้ห้องเรียน(ส่วนกลาง) (pdf)
 • ลงทะเบียนเรียนรายวิชา(หลังกำหนด) (pdf)
 • ขอย้ายกลุ่มเรียน (pdf)
 • ขอเปิดรายวิชา และกลุ่มเรียนเพิ่มเติม (pdf)
 • ขอเปลี่ยนแผนการเรียนนักศึกษา (pdf)
 • ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ reg (pdf)
 • ขอปิดรายวิชา (pdf)
 • ขอเปลี่ยนเกรดนักศึกษาที่ติด I (pdf)
 • การเชิญอาจารย์พิเศษ (pdf)
 • ขอเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและห้องเรียน (pdf)
 • แบบฟอร์มแจ้งการเดินทาง และมาสอนของอาจารย์พิเศษ (pdf)
 • ขอขยายเวลาเปลี่ยนเกรดนักศึกษาที่ติด I (pdf)