การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสและรายเดือน
- มีการตรวจสอบ/ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
- มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
- การสร้างความรู้ความเข้าใจให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเงิน พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนการซื้อหรือจ้าง
งานคลังและพัสดุ
2. การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย - ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนดและกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
- มีระบบและกลไก การคัดเลือกผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
- มีกระบวนการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้ง
- ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่การขออนุมัติเปิดสอบ การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน การตรวจสอบคุณสมบัติ การดำเนินการสอบ การประกาศผลการสอบ และการขออนุมัติจ้าง และดำเนินการตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
- จัดทำข้อกำหนดกรอบภาระงานตามตำแหน่งที่กำหนด
- ดำเนินการตามแนวทาง/ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งานบุคคล
3. ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา
- แหล่งทุนจากภายนอก จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่แหล่งทุนกำหนด - ดำเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการและกิจการนักศึกษา
- ดำเนินการตามหลักเกณฑ์/ระเบียบ/ประกาศ ที่กำหนด
- ดำเนินการผ่านคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา/งานบริการการศึกษา
- แหล่งทุนในมหาวิทยาลัย จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด