ประวัติความเป็นมา

    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมเป็นภาควิชาเกษตรศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2530 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2531 และฝากเรียนไว้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะดำเนินการในรูปของวิทยาลัยก็ได้เริ่มสร้างระบบสาธารณูปโภค อาคารเรียน และอาคารฝึกงานต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาเลือกให้เป็นที่ตั้งของวิทยาลัย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 10 ถนนสายวารินชำราบ-เดชอุดม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่ 5,228 ไร่ ต่อมาในปีการศึกษา 2533 วิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 จึงได้ถือเอาวันที่ 30 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย