ทำเนียบผู้บริหาร


 
Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร
คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์
ดำรงตำแหน่งคณบดี ปี พ.ศ. 2535 - 2541, 2546 - 2548


 
Card image cap

รองศาสตราจารย์ ธีระพล บันสิทธิ์
ดำรงตำแหน่งคณบดี ปี พ.ศ. 2542 - 2546, 2556 - 2560


 
Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
ดำรงตำแหน่งคณบดี ปี พ.ศ. 2548 - 2552, 2552-2556


 
Card image cap

รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์
รักษาราชการแทนคณบดี ปี พ.ศ. 2560-2561


 
Card image cap

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
ดำรงตำแหน่งคณบดี ปี พ.ศ. 2561-2565, 2565-ปัจจุบัน