การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment

ม.อุบลฯ ยุคใหม่ บริหารงานโปร่งใส ร่วมใจต้านภัยทุจริต
ค่านิยมองค์กร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี SMART (Social responsibility-Management by fact-Agility of organization-Relationship-Traceability)

ท้องถิ่นเข้มแข็งด้วยการทำงานที่โปร่งใส

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ทำไมคนจึงตัดสินใจคอร์รัปชัน?: มุมมองจากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ปี2564