วิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ๑ ใน ๕ ด้านการเกษตรและอาหารของประเทศที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

ค่านิยมองค์กร SMART (Social responsibility-Management by fact-Agility of organization-Relationship-Traceability)

S Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
M Management by fact (การจัดการด้วยข้อมูลจริง)
A Agility of organization (ความคล่องตัวขององค์กร)
R Relationship (สัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก)
T Traceability (การทำงานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"

 ปฏิทินกิจกรรม

 • 10 ก.พ. 2566 - 31 มี.ค. 2566
  คณะเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา รอบวิธีรับตรง Quota ปีการศึกษา 2566
 • 24 มี.ค. 2566
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ อาทิ ฐานโดรนทางการเกษตร ฐานระบบเซนเซอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล ฐานการแปรรูปและผลิตภัณฑ์จากงา ฐานโรงเรือนไก่ไข่อัจฉริยะ ฐานปลอกคอเซนเซอร์วัว ฐานโรงนมและผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ฐานระบบการผลิตบัวบกอัจฉริยะ
 • 3 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566
  การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 รุ่นที่ 1
 • 5 ส.ค. 2566 - 6 ส.ค. 2566
  การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 รุ่นที่ 2

  AGGIE Media

 ข่าวสาร


 กิจกรรมเด่น