วิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันชั้นนำด้านการเกษตร 1 ใน 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

ค่านิยมองค์กร SMART (Social responsibility-Management by fact-Agility of organization-Relationship-Traceability)

S Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
M Management by fact (การจัดการด้วยข้อมูลจริง)
A Agility of organization (ความคล่องตัวขององค์กร)
R Relationship (สัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก)
T Traceability (การทำงานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์

เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2)

      ตามที่ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ ๒9 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
      เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนดมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับมาตรการของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
ข้อ 1 มาตรการด้านอาคารสถานที่ คณะจัดให้มี :
      1.1 จุดคัดกรองบุคลากร นักศึกษา และผู้ติดต่องาน จำนวน 2 จุด ได้แก่
            1.1.1 ที่บริเวณทางเข้า-ออกอาคารเทคโนโลยีการเกษตร : กำหนดให้มีทางเข้า-ออกแต่ละอาคารเพียงประตูด้านหน้าของอาคารเท่านั้น ทั้งนี้ บุคลากร นักศึกษา และผู้ติดต่องานกับคณะฯ ที่เข้า-ออกอาคารเทคโนโลยีการเกษตร (Zone A, B และ C) อาคารปฏิบัติการต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร และอาคารศูนย์เรียนรู้งา/อาคารผลิตน้ำจะต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองแห่งนี้ กรณีที่มีการเข้าคิว กำหนดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และอนุญาตเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเข้าอาคารเท่านั้น
            1.1.2 บริเวณส่วนงานฟาร์ม: กำหนดให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ติดต่องานผู้ที่ปฏิบัติงานฟาร์ม และจะต้องผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองแห่งนี้ กรณีที่มีการเข้าคิว กำหนดให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และอนุญาตเฉพาะผู้ที่สวมหน้ากากอนามัยเข้าพื้นที่ส่วนงานฟาร์มเท่านั้น
            ทั้งนี้ ขณะปฏิบัติงานหรืออยู่ภายในอาคาร หากมีการใช้พื้นที่ร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้บุคลากรใส่หน้ากากตลอดเวลา
      1.2 อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ (แอลกอฮอล์เจล แอลกอฮอล์สเปรย์ สบู่ล้างมือ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ) ตามจุดบริการต่างๆ ได้แก่ บริเวณทางเข้า-ออกของอาคาร จุดสแกนลงเวลาปฏิบัติงาน และหน้าห้องสำนักงาน/ส่วนงานภายในคณะ
      1.3 ให้บุคลากรทุกคนร่วมกันจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสมถูกลักษณะ โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม/กายภาพระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 2 เมตร และไม่อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของกลุ่มคนทั้งภายในและภายนอกอาคาร
      1.4 งดการใช้งานลิฟต์ของคณะฯ กรณีมีความจำเป็นต้องใช้ลิฟต์เพื่อการขนส่งวัสดุสำหรับการเรียนการสอน ให้ขออนุญาตเพื่อพิจารณาอนุมัติจากคณบดีเป็นกรณีไป
ข้อ 2 มาตรการด้านบุคคล
      2.1 กำหนดให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ติดต่องาน ในพื้นที่อาคาร และส่วนงานฟาร์มของคณะฯ ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามมาตรการด้านอาคารสถานที่ข้อ ๑.1 และ 1.2 อย่างเคร่งครัด
      2.2 ให้บุคลากรทุกคนมาปฏิบัติราชการ ณ ที่ตั้งตามปกติ ยกเว้นกรณีจำเป็น หรือมีเหตุอันสมควร หรือเหตุที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของส่วนงานและคณะฯ ให้บุคลากรขออนุมัติปฏิบัติงานนอกที่ตั้งจากคณบดีผ่านหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/สำนักงาน เป็นรายกรณี ทั้งนี้จะอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกินวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
      2.3 ไม่อนุญาตให้บุคลากรนำญาติ และบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีกิจธุระกับส่วนงานของคณะฯ และสัตว์เลี้ยงเข้าภายในอาคารและงานฟาร์มของคณะฯ
      2.4 นักศึกษาที่จะเข้ามาติดต่อหรือปฏิบัติงานภายในคณะฯ ให้ขออนุญาตคณบดีตามแบบและวิธีการ ดังนี้
            2.4.1 กรณีการเข้าทำงานวิจัย และงานในห้องปฏิบัติการของคณะฯ ให้อาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบงานเป็นผู้ทำหนังสือขออนุญาตคณบดี ผ่านหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการ ตามลำดับ ทั้งนี้ให้แนบแผน/ปฏิทินการทำงานวิจัยและงานในห้องปฏิบัติการประกอบการพิจารณา
            2.4.2 กรณีการติดต่อเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา งานบริการวิชาการคณะฯ และงานพัฒนานักศึกษาคณะฯ ให้แจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคาร เพื่อการประสานงานไปยังอาจารย์หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นักศึกษาที่มาติดต่อนั่งรอ ณ บริเวณที่นั่งรับรอง โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม/กายภาพระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร
      2.5 ให้บุคลากรและนักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคำสั่ง ประกาศ แนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ในกรณีที่บุคลากรและนักศึกษามีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ในคณะฯ หรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด

      จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

                  ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
30 เมษายน 2563

 ปฏิทินกิจกรรม

 • 24 มิ.ย. 2563 - 31 ก.ค. 2563
  การจัดทำ TOR เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
 • 19 ต.ค. 2563 - 30 ต.ค. 2563
  สอบปลายภาค
 • 31 ต.ค. 2563
  วันปิดภาคการศึกษา
 • 10 พ.ย. 2563
  เริ่มประกาศผลการศึกษา

 ข่าวสาร


 กิจกรรมเด่น