วิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันชั้นนำด้านการเกษตร 1 ใน 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

ค่านิยมองค์กร SMART (Social responsibility-Management by fact-Agility of organization-Relationship-Traceability)

S Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
M Management by fact (การจัดการด้วยข้อมูลจริง)
A Agility of organization (ความคล่องตัวขององค์กร)
R Relationship (สัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก)
T Traceability (การทำงานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"


ประกาศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้งของบุคลากร (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)

      ตามแถลงการณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง สถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และบันทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๐๔.๒.๓/ว ๒๗๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติในการปิดอาคารสถานที่เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งพบว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีโอกาสแพร่กระจายสู่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมากขึ้น

      เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ จึงเห็นควรให้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้งของบุคลากร (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) ดังต่อไปนี้

       ให้ยกเลิกประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางกำหนดการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑) และประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางกำหนดการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๒ และให้บุคลากรสายวิชาการทุกท่าน ปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้ง (Work From Home) ในระหว่างวันที่ ๘-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔
       แนวทางดำเนินการปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้ง (Work From Home) ของบุคลากรสายวิชาการ
            ๒.๑ ให้อาจารย์ทุกท่านจัดทำแผนการปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้ง โดยเป็นแผนฯ ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ และ/หรือเป้าหมายของภาควิชา/สาขาวิชา และ/หรือยุทธศาสตร์คณะฯ ที่สามารถบรรลุผลเชิงประจักษ์ ในช่วงวันที่ ๘ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม กษ-๑๑ ในรูปแบบ (Format) PDF และเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา ทาง E-mail โดยให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเชิงประจักษ์เทียบเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สถานที่ทำงาน และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการทุกกลุ่ม (นักศึกษา ผู้ประสงค์เรียนรู้ ผู้รับบริการวิชาการ เครือข่ายทางวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ฯลฯ เป็นต้น) และ/หรือส่วนงานในคณะฯ และมหาวิทยาลัย และรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบจากหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขาวิชา ทาง E-mail ตามแบบฟอร์ม กษ-๑๒ ในรูปแบบ PDF
            ทั้งนี้ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ ในรอบวันที่ ๘-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้งของบุคลากร ของบุคลากรสาย วิชาการ จะเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่สอดคล้องตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้ในระบบ MIS ของคณะฯ และ/หรือผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์อื่นที่ก่อประโยชน์แก่ทางราชการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
            ๒.๒ การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ส่วนการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการของรายวิชาให้ปรับวิธีการและรูปแบบตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจำวิชา
            ๒.๓ การสอบและการวัดและประเมินผลของรายวิชาให้ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
      ทั้งนี้ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาประมง ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้งและรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เสนอต่อคณบดี
       แนวทางดำเนินการการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติให้กักตัวและต้องปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้ง
            ๓.๑ ให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติให้กักตัวและการปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้ง จัดทำแผนการปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้ง ระหว่างวันที่เริ่มกักตัว จนถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ หรือตามที่ศูนย์ควบคุมโรคฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือองค์กรที่ทำการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ให้แก่บุคลากรดังกล่าว ตามแบบฟอร์ม กษ-๑๑ ในรูปแบบ PDF เสนอต่อคณบดี ทาง E- mail โดยให้มีผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ในการทำงานเทียบเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สถานที่ทำงาน และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการ (นักศึกษา ผู้ขอใช้บริการตรวจหรือวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ฯลฯ เป็นต้น) และ/หรือส่วนงานในคณะฯ และมหาวิทยาลัย
            ๓.๒ ให้บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้ง ทำการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามแผนฯ ที่ได้รับมอบหมายให้การปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้งต่อคณบดี (ตามแบบฟอร์ม กษ-๑๒) ทาง E-mail ในรูปแบบ PDF เพื่อประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของส่วนงานในคณะฯ ทั้งนี้การประเมินผลแผนการปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้งของบุคลากรสายสนับสนุน จะเน้นผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ที่สอดคล้องตามข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้ในระบบ MIS ของคณะฯ และ/หรือผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์อื่นที่ก่อประโยชน์แก่ทางราชการ
       ให้บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้ง ทำการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานตามระบบ DMS ของมหาวิทยาลัย และห้ามบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้งออกนอกพื้นที่ตั้งของที่พักหรือบ้านพักระยะทางเกินกว่า ๑๐ กิโลเมตร ในช่วงเวลาทำปฏิบัติงาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หากฝ่าฝืนจะถือว่าเป็นการขาดงาน และการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้เท่านั้น
       กรณีมีภารกิจเร่งด่วนหรือจำเป็น บุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้ง ต้องพร้อมต่อการเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในทันทีเมื่อมีคำสั่งเรียก
       บุคลากรที่ทำหน้าที่บริหารระดับรองคณบดีเข้าปฏิบัติงานในที่ตั้ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วันทำการราชการ และให้ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าปฏิบัติงานในที่ตั้ง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วันทำการราชการ
      ทั้งนี้ ให้หัวหน้าภาควิชา จัดส่งรายงานสรุปผลปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้งของตนเองและบุคลากรในสังกัดส่วนงาน (ตามแบบฟอร์ม กษ-๑๒) ต่อคณบดี ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อจักได้รายงานเสนอต่ออธิการบดีต่อไป
       เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) คณะฯ ไม่อนุญาตให้บุคลากรนำบุคคลในครอบครัว และบุคคลภายนอก เข้าภายในอาคารต่างๆ และฟาร์มของคณะฯ ตลอดระยะเวลาตามประกาศนี้ ไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์การแพ่รระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ โดยองค์กรของรัฐบาลที่ทำหน้าที่ควบคุม กับ ดูแลในเรื่องดังกล่าว
      ในกรณีที่บุคลากรท่านใดมีความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ขอให้จัดทำหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้ง พร้อมเหตุผลประกอบ ต่ออธิการบดี และให้ปฏิบัติตามแนวทาง ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
       ในกรณีของการปฏิบัติงานในรูปแบบนอกที่ตั้งของบุคลากร และผู้บริหารทุกระดับตามประกาศนี้ หากก่อให้เกิดผลกระทบที่ก่อความเสียหายแก่ผู้รับบริการ และ/หรือส่วนงานในคณะฯ และมหาวิทยาลัย ถือเป็นความผิดส่วนบุคคล และคณะฯ อาจพิจารณาดำเนินการทางวินัยหรือด้านอื่นๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
       ให้บุคลากร และผู้บริหารทุกระดับตามประกาศนี้ คณะเกษตรศาสตร์ทุกท่าน ศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยเคร่งครัด

      ในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย และให้ถือเป็นที่สุด

      จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด


      

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 ปฏิทินกิจกรรม

  AGGIE Media


 ข่าวสาร


 กิจกรรมเด่น