English Language สายด่วนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ โทรศัพท์ 045-353528 อีเมล์ narinthorn.b@ubu.ac.th                                                                                                                                                                  คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ พัฒนาคน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง                                                                                                                                                                  คนรุ่นใหม่ หัวใจเกษตร พัฒนาประเทศ สู่เกษตร 4.0  
5.jpg
  menu tree menu tree
<<     July 2019     >>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 0 events 
ปฏิทินกิจกรรม
วิดีโอแนะนำภาควิชา/สาขาวิชา
ภาควิชาพืชไร่
ภาควิชาพืชสวน
ภาควิชาสัตวศาสตร์
สาขาประมง
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
เสียงพี่บัณทิต เล่าสู่น้องฟัง
คุณไพบูลย์ แก้วพวงดี ปธ.บริหาร บ. ยู-อโกร ปุ๋ยตรารถเก๋ง, ศิษย์เก่าชวนน้องเรียนเกษตร ม.อุบล
บทสัมภาษณ์ คุณวิวัฒน์ คล้ายแก้ว หัวหน่วย ธกส. อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
บทสัมภาษณ์ คุณภานุวัฒน์ ศรีมูล บริษัท ยูอโกร ปุ๋ยตรารถเก๋ง ศิษย์เก่า ชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
สัมภาษณ์ คุณยงยุทธ์ แดนพันธ์ ปธ.บริษัท VR Agro มหาสารคาม ศิษย์เก่า รุ่น 12 ชวนน้องเรียนเกษตร ม.อุบล
พี่บัณฑิตชวนน้องเรียนเกษตร
ณัฐกฤตา วงศ์ใหญ่ ศิษย์เก่าประมง ซึ่งได้ทุนเรียน AIT และทำงานที่ต่างประเทศ เชิญชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
ว่าที่ร้อยตรีนุกูล อริกุล ศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ เชิญชวนน้องๆ เรียนเกษตร ม.อุบล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สภาคณบดีสาขาการเกษตร
TQF: การปรับปรุงหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

 

 

useronline

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "เป็นสถาบันชั้นนำในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน"

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งในลำดับที่ 19 เมื่อพ.ศ. 2533
คณะเกษตรศาสตร์: หนึ่งในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนำ และอยู่ในเครือข่ายสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

สารคณบดีถึงน้องใหม่เกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2562

      ในนามของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกคน ขอต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยความยินดียิ่ง วันนี้พวกเราต้องปรับตัวกัน พวกเรามีสถานะเป็นนักศึกษาไม่ใช่นักเรียนอีกแล้ว นั่นหมายถึงว่า เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้น ต้องจัดการวางแผนเวลาเพื่อการศึกษา กิจกรรม และการดำเนินชีวิตด้วยตนเอง ชีวิตต่อจากนี้จะมีสิ่งใหม่ๆ ให้ศึกษาเรียนรู้มากมาย แต่ทั้งนี้น้องใหม่ต้องใช้วิจารณญาณในการพินิจพิจารณาและไตร่ตรองที่รอบครอบมากยิ่งขึ้น
      ในทุกปีจะกล่าวย้ำเสมอว่า วันนี้น้องใหม่ทุกคนเดินทางมาได้เพียงราวกึ่งหนึ่งของระยะทางแห่งชีวิตเท่านั้น หนทางข้างหน้าของน้องใหม่ยังคงอีกยาวไกล จึงอยากให้น้องใหม่ใช้เวลาศึกษาหาความรู้และฝึกฝนทักษะชีวิต ณ ที่แห่งนี้ ขอให้หยิบจับ ไขว่คว้าเอาแต่สิ่งดีงามไว้ใส่ตน ในฐานะและหน้าที่ของนักศึกษา เราจะต้องตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดี ใช้ความคิดความอ่านในการเสริมสร้างตัวเองให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม สมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ความรอบรู้ และปัญญา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น “บัณฑิต” ที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต
      โลกในยุคปัจจุบันและอนาคตเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้เป็นผู้ตื่นรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขออวยพรให้น้องใหม่ทุกคน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีกำลังกาย ใจ และความคิดอันเต็มเปี่ยม เพื่อการศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเอง และประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่ได้มุ่งหวังไว้
ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
มิถุนายน 2562
นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 visited (37)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร FARM & FOOD CAMP การเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562, 14 กรกฎาคม 2562 visited (321)
ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะเทคโนโลยีการอาหาร, FARM & FOOD CAMP การเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562, 14 กรกฎาคม 2562 visited (151)

อบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เชิงปฏิบัติการ EdPEx ขั้นแนะนำ) สู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 (1/3)
More..

ลำดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลา
1ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ช่วงเมษายน-กันยายน 2562

Previous Next
aggie QR code
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.agri.ubu.ac.th
aseanthailand QR code
สมาคมอาเซียนประเทศไทย www.aseanthailand.org
โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ