วิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันชั้นนำด้านการเกษตร 1 ใน 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

ค่านิยมองค์กร SMART (Social responsibility-Management by fact-Agility of organization-Relationship-Traceability)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

      เพื่อเป็นการความเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ต่อผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นไปตาม แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ประกาศของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 มาตรการเกี่ยวกับการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวและแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) เพื่อลดการระบาดและชะลอการแพร่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 จึงเห็นสมควรออกประกาศคณะเกษตรศาสตร์ฯ ดังนี้
ข้อ 1 มาตรการด้านอาคารสถานที่ และการคัดกรองด้านสุขภาพเบื้องต้น
      1.1 ให้ปิดอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร และอาคารปฏิบัติการโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร เป็นการชั่วคราว (Lockdown) ยกเว้น พื้นที่สำนักงานเลขานุการ ห้องทำงานของส่วนงานย่อยภายใต้สำนักงานเลขานุการ ห้องพักคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา ห้องครัวและห้องสุขาในพื้นที่ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งนี้อาคารทั้งสองจะเปิดทางเข้า/ออกเฉพาะจุดประตูด้านหน้าอาคารเท่านั้น
      1.2 ให้พื้นที่ส่วนฟาร์มพืชและสัตว์ในการดูแลสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางฯ ยังทำการเพื่อจัดการและดูแลพืชและสัตว์ตามปกติ
      1.3 ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขอใช้พื้นที่เพื่อปฏิบัติงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ทำหนังสือขออนุญาต โดยระบุรายละเอียดต่างๆ เหตุผล และความจำเป็น ต่อคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
      1.4 คณะฯ กำหนดให้มีการจัดสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (การทำงาน การพูดคุยระหว่างพัก การรับประทานอาหาร เป็นต้น) อย่างน้อย 2 เมตร และให้สื่อสารกันโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารและออนไลน์ และต้องทำงานในพื้นที่เฉพาะของบุคลากรเองเท่านั้น
      1.5 คณะฯ ได้มีจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เช่น เจลแอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือ ไว้ตามจุดต่างๆ ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และเชื้อโรคอื่นๆ เป็นต้น
      1.6 ในกรณีที่มีการมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการ ให้บุคลากรบันทึกเวลาการปฏิบัติงานโดยการสแกนลายนิ้วมือ และ/หรือลงบันทึกในสมุดลงเวลาการเข้า/กลับจากการปฏิบัติงานโดยใช้ปากกาส่วนตัว ทั้งนี้ ก่อนเข้าและออกอาคารต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ที่จุดคัดกรอง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ตามที่คณะฯ ได้จัดเตรียมไว้
      1.7 นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่จะเข้าออกอาคาร ต้องผ่านจุดคัดกรอง และปฏิบัติตามที่คณะฯกำหนดอย่างเคร่งครัด
      1.8 คณะฯ กำหนดให้มีการรับ/ส่งพัสดุภัณฑ์จากผู้ประกอบการ เฉพาะจุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณประตูทางเข้า/ออกอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรเท่านั้น
ข้อ 2 มาตรการด้านการทำงานนอกสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
      2.1 ให้ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาค/สาขาวิชา และหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำการ ตามที่คณบดีได้กำหนดไว้ หากมีเหตุขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ให้ขออนุญาตต่อคณบดี พร้อมรายงาน/เหตุผลประกอบเพื่อการพิจารณา
      2.2 กำหนดให้บุคลากรสายวิชาการทุกคน จะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ยกเว้น กรณีที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ตั้ง เมื่อคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยมีราชการเป็นเร่งด่วน ในกรณีที่มิได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าปฏิบัติงานฯ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าปฏิบัติงานที่คณะฯ ให้ทำหนังสือขออนุญาต โดยจะต้องระบุเหตุผลความจำเป็นต่อคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว การบันทึกเวลาการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.6
      2.3 ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ให้ถือว่าที่พักอาศัยโดยปกติของบุคลากรเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน และเวลาปฏิบัติราชการปกติเป็นเวลาปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง
      2.4 คณบดีจะเป็นผู้กำหนดลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง จากภาระงานที่ต้องปฏิบัติภายในหน่วยงานในแต่ละวันของบุคลากรในสาขาวิชาประมง และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะ และ ให้หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา และหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ พิจารณากำหนดลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง จากภาระงานที่ต้องปฏิบัติภายในหน่วยงานในแต่ละวันของบุคลากรโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานในที่ตั้งให้น้อยที่สุด ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ วันที่ 25 มีนาคม 2563
      2.5 ภาควิชา/สาขาวิชา สำนักงานเลขานุการ และสำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ จะต้องกำหนดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รายงานผลการปฏิบัติราชการรายวัน ประชุมออนไลน์ และสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา และให้บุคลากรรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานในช่วงระหว่างปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งทุก 15 วัน ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) ของคณะฯ
      2.6 ในระหว่างปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ให้ลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบ Data Management System (DMS) หัวข้อ “การลงเวลาปฏิบัติงาน” แล้วบันทึกเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการปฏิบัติงานในแต่ละวัน และให้ทำการ Logout เมื่อเสร็จสิ้นการบันทึกข้อมูลทุกครั้ง
      2.7 บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง และจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเอกสารสำคัญของทางราชการในการปฏิบัติงาน ให้ทำหนังสือขออนุญาตนำเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารสำคัญของทางราชการของคณะฯ ไปใช้ปฏิบัติงานที่บ้าน แต่ต้องพร้อมรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
      2.8 ในกรณีที่บุคลากรมีความประสงค์จะลาในทุกกรณีในช่วงที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและคณบดี พิจารณาอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (จัดพิมพ์ตามตัวอย่างแบบฟอร์มการลาของทางราชการ) และให้งานบริหารบุคลากรคณะฯ ทำการบันทึกข้อมูลประวัติการลาในระบบบริหารงานบุคคลต่อไป
ข้อ 3 มาตรการอื่น ๆ
      3.1 ให้บุคลากรทุกคนหลีกเลี่ยงพื้นที่ การพบปะบุคคลอื่น และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ในกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าว ให้บุคลากรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด
      3.2 ให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการที่เกี่ยวข้องซึ่งประกาศโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างเคร่งครัด

      ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

      ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

 ข่าวสาร


 กิจกรรมเด่น