คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "เป็นสถาบันชั้นนำในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน"

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
   อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งในลำดับที่ 19 เมื่อพ.ศ. 2533
คณะเกษตรศาสตร์ : หนึ่งในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนำ และอยู่ในเครือข่ายสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

สวัสดีปีใหม่ : ก้าวไปด้วยกัน สู่ องค์กรแห่งความสุขและสำเร็จอย่างยั่งยืน

      "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม" เป็นข้อความดีๆ ที่เราได้ส่งต่อสืบทอดกันมาด้วยเชื่อมั่นว่า "สามัคคี" จะเป็นพลังนำพาเราเดินทางไปข้างหน้าได้ด้วยกันอย่าง "สร้างสรรค์" พัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประประโยชน์ต่อตนเองและสังคมด้วยมั่นใจว่าความ "สำนึกดีต่อสังคม" จะหล่อหลอมและนำพาเราให้เป็นผู้ให้และแบ่งปันผู้อื่น
      ในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 นี้ นอกเหนือจากความรัก ความปรารถนาดีที่มีต่อกันและกันตลอดมาแล้ว อยากจะขอใช้โอกาสใหม่ๆ นี้เช่นกันในการส่งผ่านความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ก้าวสู่โอกาสในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์กรของเรา คณะของเราและมหาวิทยาลัยของเรา ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถของพวกเราทุกคนในฐานะสมาชิกองค์กรที่จะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการทำหน้าที่ต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อก้าวสู่การเป็น "องค์กรแห่งความสุขและสำเร็จอย่างยั่งยืน" ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมสู่ความ "สำเร็จ" ด้วยคำว่า "SUCCESS" อย่างง่ายๆ ที่ควรเข้าใจตรงกัน ดังนี้
      Synergy = เสริมกัน, ใครมีอะไรดีเอามาเสริมกันให้เป็นพลังบวก พลังขับเคลื่อน ไม่ใช้ความคิด ความเห็นต่างที่มีมาสู้กัน เหนื่อยเปล่า เสียเวลา เสียพลัง และหาประโยชน์มิได้
      Unity = เป็นหนึ่งเดียว, หลอมรวมความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียว ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ก่อน รวมกันให้เป็นหนึ่ง ให้มีพลังเสริม จะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน
      Change = เปลี่ยนแปลงได้, ใครเป็นอะไร มาจากไหน คิดต่างอย่างไร ให้ดูวิสัยทัศน์ หากไม่ใช่ให้เปลี่ยนให้ถูกต้อง แล้วจึงค่อยเดินไปด้วยกัน
      Creativity = สร้างสรรค์, ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาสิ่งใหม่ สิ่งดี ให้ตอบโจทย์ภารกิจ สู้ไปในสไตล์ของเรา สู้ด้วยพลังคิดและการกระทำที่สร้างสรรค์
      Excellence = เป็นเลิศ, สร้างสิ่งดีๆ ต่อยอด พัฒนา สิ่งเราดีอยู่แล้วให้ก้าวไปให้ทันสมัย มีความแตกต่าง โดดเด่น มีคุณค่าเฉพาะ
      Speed = เร็ว, ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เราต้องพัฒนาความเร็วให้มากขึ้น พัฒนาตนเองให้ไปได้ไว ด้วยความคล่องตัว เดินไปในโลกแห่งความเร็วให้ได้
      Simplification = ทำให้ง่ายเข้าไว้, ความยาก เป็นความท้าทาย ทำให้ง่ายได้ นั่นแหละนับว่าเก่ง เจ๋งจริง ไม่ทำของง่ายให้เป็นของยากเพราะไม่มีประโยชน์และทำให้เราเสียเวลา เสียโอกาส
      หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้ใช้โอกาสนี้ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรา ให้ก้าวไปข้างหน้าสู่องค์กรแห่งความสุขและสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยกัน และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง พระพรหมที่ปกปักรักษามหาวิทยาลัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านให้ความเคารพกราบไหว้บูชา จงมาเป็นพลังให้พวกเราทุกคนจงมีพลังกาย พลังใจ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีความสุขตลอดปี ตลอดไป, สวัสดีปีใหม่ 2563

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ธันวาคม 2562

 ข่าวสาร


 กิจกรรมเด่น