วิสัยทัศน์ "เป็นสถาบันชั้นนำด้านการเกษตร 1 ใน 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"

ค่านิยมองค์กร SMART (Social responsibility-Management by fact-Agility of organization-Relationship-Traceability)

S Social responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
M Management by fact (การจัดการด้วยข้อมูลจริง)
A Agility of organization (ความคล่องตัวขององค์กร)
R Relationship (สัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก)
T Traceability (การทำงานที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"

 ปฏิทินกิจกรรม

 • 18 ม.ค. 2564 - 29 ม.ค. 2564
  สอบกลางภาค
 • 5 ก.พ. 2564 - 14 ก.พ. 2564
  งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2564 (เลื่อนการจัดงาน)
 • 8 มี.ค. 2564 - 19 มี.ค. 2564
  สอบปลายภาค
 • 20 มี.ค. 2564
  วันปิดภาคการศึกษา

 ข่าวสาร


 กิจกรรมเด่น

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจการเกษตร จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาระบบไบโอฟล็อคและการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบ IoT ผลงานความร่วมมือของคณะเกษตรศาสตร์ หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ในการนี้รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ประชา คำภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับและแนะนำโครงการ