คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี "เป็นสถาบันชั้นนำในการเรียนรู้และพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อชุมชนท้องถิ่นในอีสานใต้ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน"

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เอกลักษณ์ "ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง"
   อัตลักษณ์นักศึกษา "สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะเกษตรศาสตร์ "รู้รักและสามัคคี มีจิตสาธารณะ"
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดตั้งในลำดับที่ 19 เมื่อพ.ศ. 2533
คณะเกษตรศาสตร์ : หนึ่งในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรชั้นนำ และอยู่ในเครือข่ายสภาคณบดี สาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย

สารแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

      ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ทุกท่าน
      นับแต่วัยเด็กสู่วัยเรียน จนย่างเข้าสู่วัยทำงาน คนเราล้วนพบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดเวลา ในวันนี้ วันที่ทุกท่านได้ก้าวผ่านจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์แห่งนี้ แน่นอนเป็นที่สุดว่า ระหว่างที่เรียนในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัณฑิตทุกท่านต้องพบการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต เพราะการศึกษาระบบอุดมศึกษามีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ทำให้พวกเราได้ศึกษาได้เรียนรู้ศาสตร์ทางวิชาการและการพัฒนาทักษะชีวิต ตลอดจนถึงการเปิดโลกทัศน์ต่างๆ ในยุค 4.0 ที่พวกเราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย หลายคนคงได้เข้าใจและตระหนักแล้วว่า การศึกษาไม่ได้มีเพียงแค่ในชั้นเรียนและตำรา อีกทั้งการสร้างตนเองให้เป็นผู้รู้หรือบัณฑิตนั้น แต่ละบุคคลจะต้องแสวงหาที่จะเพิ่มพูนและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการดำเนินชีวิตและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่างไร
      ณ วันนี้ความประทับใจในความสำเร็จที่ต้องจดจำได้ปรากฏขึ้นแล้ว ตลอดเวลาที่ผ่านมาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัณฑิตเกษตรศาสตร์ทุกท่านได้ตั้งใจ ใฝ่ดี และพัฒนาตนเองผ่านช่วงเวลาหนึ่งชีวิตด้วยการศึกษา จนได้รับเครื่องหมายเพื่อรับรองคุณสมบัติและคุณภาพที่เราเรียกกันว่า “ปริญญา” ที่ให้ไว้เป็นสัญลักษณ์สำหรับผู้ที่ครบพร้อม ในวันนี้ นอกจาก “บัณฑิต” จะได้รับความสำเร็จและมีความภาคภูมิใจแล้ว ผู้คนในครอบครัว พี่น้อง และญาติสนิทมิตรสหายก็พลอยชื่นชมยินดีกับสิ่งที่งดงามนี้ไปด้วย ภายหลังจากนี้ ทุกท่านก็ต้องเดินเข้าสู่วิถีของผู้ที่ต้องประกอบสัมมาอาชีพ ขอให้ท่านได้ประกอบอาชีพด้วยความสุจริต มีจริยธรรม สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ดี ดูแลพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้มีพระคุณ เพื่อตอบแทนท่านให้ดีที่สุด ขอให้บัณฑิตทุกท่านเป็นคนดีของสังคม มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ ขอให้บัณฑิตได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อันจะทำให้ท่านสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมและประเทศชาติ บัณฑิตเกษตรศาสตร์จะต้องตระหนัก ใส่ใจงานต่างๆ ทางการเกษตรและสายงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยส่งเสริม ดูแล และยกระดับการเกษตรให้เจริญรุดหน้า มีศักดิ์มีศรี เป็นที่ยอมรับในแวดวงสังคมทุกระดับชั้น และขอถือโอกาสนี้อวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน จงประสบความสำเร็จในด้านการงาน อาชีพ ครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท และเป็นพลังที่สำคัญของประเทศชาติสืบไป

ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ตุลาคม 2562

 ข่าวสาร


 กิจกรรมเด่น