การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and Transparency Assessment

 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อ O36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการจัดการ/มาตรการป้องกันการทุจริต ผู้รับผิดชอบ
1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1 ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินทรัพย์สิน พ.ศ. 2560
2 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสและรายเดือน
1. มีการตรวจสอบ/ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินให้เป็นตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด
2 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการเงิน พัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนการซื้อหรือจ้าง
งานคลังและพัสดุ
2. การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย - ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนดและกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
- มีระบบและกลไก การจัดสรรอัตรากำลังสำหรับเปิดสอบคัดเลือก จากความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
- มีกระบวนการสอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่คณะฯ แต่งตั้ง
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่งที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่การขออนุมัติเปิดสอบ การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/สอบแข่งขัน การตรวจสอบคุณสมบัติ การดำเนินการสอบ การประกาศผลการสอบ และการขออนุมัติจ้าง และดำเนินการตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย งานบุคคล
3. ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา - มหาวิทยาลัยจัดทำประกาศทุนการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย คุณสมบัติของผู้รับทุน จำนวนทุนการศึกษาต่อคณะ ขั้นตอน และปฏิทินทุนการศึกษา
- คณะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาระดับคณะ เพื่อร่วมกำหนดเกณฑ์และการพิจารณา เพื่อส่งผลการพิจารณาทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป
- นักเรียนผู้สมัครทุนการศึกษาจะสมัครเข้าศึกษาในโควตานักเรียนเรียนดี และโควตาการเตรียมความพร้อมฯ
- มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์ผลการศึกษา (จากโรงเรียน)ของนักเรียนที่สามารถทุนการศึกษาได้ ในระดับที่มากกว่า 3.00
งานวิชาการและงานพัฒนานักศึกษา