หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  รศ.ธีระพล บันสิทธิ์
Assoc.Prof. Dherapol Bansiddhi


ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 045-353546, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : dherapol.b@ubu.ac.th
สถานะปัจจุบัน: ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2526.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2520.
งานบริหาร
 • 2560: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
 • 2559: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
 • 2559: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2558: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • 2553 : ผลของการหมักกากงาดำอัดเย็นต่อคุณค่าทางโภชนะในอาหารสัตว์
 • 2553 : ผลของระยะเวลาการหมักด้วย Aspergilus oryzae ต่อปริมาณไฟเตทในกากงาดำอัดเย็น
 • 2553 : ผลของการหมักกากงาดำอัดเย็นต่อคุณค่าทางโภชนะในอาหารสัตว์
 • 2551 : เรื่อง การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงฆ่าสุกร การขนส่งจากโรงฆ่าไปยัง จำหน่าย และแหล่งจำหน่ายเนื้อสุกร ในเขตจังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี
 • 2552 : ผลของระยะเวลาการหมักด้วยAspergillus oryzaeต่อปริมาณไฟเตทฟอสฟอรัสในกากงาดำอัดเย็น
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทั่วไป สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ภายในประเทศ
 • 2550: ซากและคุณภาพทางการบริโภคของเนื้อเป็ดและเป็ดเทศ, สัตวบาล(รอส่งตีพิมพ์)

บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • 2550: สมรรถนะและคุณภาพซากสุกรขุนจากการเลี้ยงรูปแบบกระแสหลักและปล่อยแปลง , วารสาร: แก่นเกษตร(รอตอบรับ)
 • 2549: ผลของระดับโปรตีนและพลังงานต่อการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในไก่พื้นเมือง, วารสาร: วารสารวิชาการม.อบ.
 • 2549: สัตว์ปีกพื้นเมืองกับการเกษตรทฤษฏีใหม่, วารสาร: วารสารวิชาการม.อบ.

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2555: ผลของระยะเวลาการหมักด้วย Aspergillus oryzae ต่อไฟเตทในกากงาดำสะกัดเย็น, สถานที่: ประชุมวิชาการการเกษตรครั้งที่14 คณะเกษตร มข.
 • 2551: การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางเศรษฐกิจของเป็ดเทศและเป็ดพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพการเลี้ยงแบบขัง:คุณภาพทางการบริโภคของเนื้อ, สถานที่: การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ครั้งที่ 4
 • 2550: อิทธิพลของการเคลือบน้ำมันพืชต่อคุณภาพไข่ไก่, สถานที่: มหาวิทยาลัยราชมงคลภาคตะวันออก

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ
 • 2555: Effect of fermentation and nutritive values of cold-pressed black sesame seed meal in layer diets., สถานที่: aninue2012 จ.ขอนแก่น
 • 2554: Effect of coating vegetable oils on quality of eggs: Interior color quality, สถานที่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2555: • การวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์(Animal feed/feedstuff quality analysis)-สปป.ลาว(TICA-UBU), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(30เมย.-1มิย.55) , 1/2555
 • 2553: โปสเตอร์ "วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น", นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18สค.2553, ห้องปฎิบัติการโภชนาศาสตร์สัตว์ ม.อบ, 1/2553

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP