หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นาง สุนี ศรีเสน่ห์พนักงานธุรการ ระดับ 1สำนักงานเลขานุการ
2นาย อนันต์ วันทาพนักงานธุรการ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
3นาง อุไรวรรณ บัวสอนพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP