หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นายประพิศ เขาแก้วพนักงานธุรการ ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นางอุไรวรรณ บัวสอนพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP