หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : ลูกจ้างจ้างเหมา

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นายเกรียงศักดิ์ บัวหยาดปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นางสาวคนิตา หาญศึกปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นางสาวคนิถา หาญศึกปฏิบัติงานห้องสมุดสำนักงานเลขานุการ
4นายจักรกฤษณ์ ตรีรัตน์ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นายจิระเดช คำมุงคุณปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานพืชไร่นาสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นายชะโลม ชมระกาปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นายณรงค์ บุญพาปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการประมงสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นายนริน กุคำรักปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นายบรรพต คชประชาปฏิบัติงานนักวิชาการอุดมศึกษาสำนักงานเลขานุการ
10นายบุญทัน มณีสุขปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานพืชไร่สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
11นายบุญมี บัวศรียอดปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการพืชไร่สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
12นายประมวล เรืองวันปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานเรือนเพาะชำสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13นายประสิทธิ์ ธรรมแก้วปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14นายมลศักดิ์ ทองวันดีปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานไม้ผลสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15นายยุทธนา รัศมีปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานเครื่องจักรกลเบาสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
16นายรัศมี สุวรรณะปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตรสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
17นายวิเชียร แก่นศรีปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานเรือนเพาะชำสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18นายวีระชัย จันอนงค์ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
19นายสมพงษ์ คำมุงคุลปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานพืชไร่นาสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
20นายสุนทร คุณสมบัติปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสุกรสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
21นายสุพล สุวรรณทาปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานประมงสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
22นางสาวสุพัตรา ไชยสิทธิ์ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเลขานุการ
23นายแสงทอง เรืองวันปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
24นายแสนศักดิ์ ปะถะมาปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานไม้ผลสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
25นายหนูแสง ศรีภักดีปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานพืชไร่นาสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
26นายอมร ก้อนเรณูปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานสัตว์ใหญ่สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP