หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างกลุ่มงาน : สายวิชาชีพเฉพาะสำนักงาน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางกินรี เจริญผลนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
2นางขนิษฐา พระสุพรรณ์บุคลากรชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
3นายจิรเสกข์ อินทนินนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
4นางนงนิตย์ ครองก่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
5นายปิยะพงษ์ แก้วคำนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
6นางพยอม บุญมั่นนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
7นางสาววนิดา เนื้ออ่อนนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
8นายสิทธิชัย โสภาผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
9นางสุจิตร อุตรมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
10นายอภิสิทธิ์ ชาวกล้านักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
11นางอารี จันทร์มีผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
12นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานสำนักงานเลขานุการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP