หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างกลุ่มงาน : สายวิชาชีพเฉพาะสำนักงาน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นางกัลยา ธีระพงษ์ธนากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
2นางกินรี เจริญผลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
3นางขนิษฐา พระสุพรรณ์บุคลากร ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
4นางสาวคนิถา หาญศึกปฏิบัติงานห้องสมุดสำนักงานเลขานุการ
5นายจิรเสกข์ อินทนินนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
6นางนงนิตย์ ครองก่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
7นางนวลวรรณ แสนประเสริฐนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
8นางเบญจมาศ บุญเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
9นางพยอม บุญมั่นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
10นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญพนักงานพัสดุ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
11นางลักขณา จำเริญนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
12นายสมศักดิ์ บุราเลขพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
13นายสิทธิชัย โสภาผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
14นางสุจิตร อุตรมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
15นางสุนี ศรีเสน่ห์พนักงานธุรการ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
16นายสุรชัย ราตรีพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานเลขานุการ
17นายอนันต์ วันทาพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
18นายอานุภาพ บังสีพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
19นางอารี จันทร์มีผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
20นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานสำนักงานเลขานุการ
21นางอุไรวรรณ บัวสอนพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP