หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างกลุ่มงาน : สายวิชาชีพเฉพาะสำนักงาน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1กัลยา ธีระพงษ์ธนากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
2กินรี เจริญผลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
3ขนิษฐา พระสุพรรณ์บุคลากร ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
4คนิถา หาญศึกปฏิบัติงานห้องสมุดสำนักงานเลขานุการ
5จักรพันธ์ โม่สันทดปฏิบัติงานธุรการสำนักงานเลขานุการ
6นงนิตย์ ครองก่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
7นวลวรรณ แสนประเสริฐนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
8บรรพต คชประชาปฏิบัติงานนักวิชาการอุดมศึกษาสำนักงานเลขานุการ
9เบญจมาศ บุญเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
10พยอม บุญมั่นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
11พิมลพรรณ อุ่นเจริญพนักงานพัสดุ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
12ลักขณา จำเริญนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
13สมศักดิ์ บุราเลขพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
14สิทธิชัย โสภาผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
15สุจิตร อุตรมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
16สุนี ศรีเสน่ห์พนักงานธุรการ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
17สุพัตรา ไชยสิทธิ์ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเลขานุการ
18สุรชัย ราตรีพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานเลขานุการ
19อนันต์ วันทาพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
20อานุภาพ บังสีพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
21อารี จันทร์มีผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
22อุไร ศรีสำอางค์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานสำนักงานเลขานุการ
23อุไรวรรณ บัวสอนพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP