หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างกลุ่มงาน : สายวิชาชีพเฉพาะสำนักงาน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางกินรี เจริญผลนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
2นางขนิษฐา พระสุพรรณ์บุคลากรชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
3นางสาวคนิถา หาญศึกปฏิบัติงานห้องสมุดสำนักงานเลขานุการ
4นายจิรเสกข์ อินทนินนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
5นางนงนิตย์ ครองก่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
6นางพยอม บุญมั่นนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
7นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญพนักงานพัสดุ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
8นางลักขณา จำเริญนักวิชาการพัสดุชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
9นายสมศักดิ์ บุราเลขพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
10นายสิทธิชัย โสภาผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
11นางสุจิตร อุตรมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
12นางสุนี ศรีเสน่ห์พนักงานธุรการ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
13นายสุรชัย ราตรีพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานเลขานุการ
14นายอนันต์ วันทาพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
15นายอานุภาพ บังสีพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
16นางอารี จันทร์มีผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
17นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานสำนักงานเลขานุการ
18นางอุไรวรรณ บัวสอนพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP