หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
2ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3ผศ.ณัชพล สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
4ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
5ผศ.ดร.บุบผา ใจเที่ยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
6ผศ.ดร.บุษบา บัวคำผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
7ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8ผศ.ดร.เรวัติ ชัยราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
9ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
11ผศ.ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
12ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหันผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
13ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
14ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
15ผศ.ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
16ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผาผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
17ผศ.ดร.อุบล ชินวังผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
18ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP