หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
2ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3ผศ.ณัชพล สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
4ผศ.ดร.บุบผา ใจเที่ยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
5ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6ผศ.พิทักษ์ สิงห์ทองลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
7ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
8ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
9ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11ผศ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
12ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหันผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
13ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
14ผศ.สุรลภย์ ภูภักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
15ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
16ผศ.ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
17ผศ.ดร.อุบล ชินวังผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
18ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP