หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างกลุ่มงาน : สายวิชาชีพเฉพาะสำนักงาน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นางสาว กฤษณา ศิริพลอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2นางสาว กาญจนา รุ่งรัชกานนท์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
3นางสาว กาญจนา พยุหะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
4นาง จรุงจิต กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
5นาง จิตรา สิงห์ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6นางสาว จินดามณี แสงกาญจนวนิชอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7นางสาว ฉัตรชยา อ่อนอำไพอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8นาย ชวลิต ศิริบูรณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
9นาย ชัยวุฒิ กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
10นางสาว ชุติมา ทองแก้วอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11นาย ณัชพล สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
12นาย ทวนทอง จุฑาเกตุศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
13นาย ทศพร สาธรวิศิษฐ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
14นาย ทินน์ พรหมโชติอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
15นางสาว ธนาทิพย์ แหลมคมผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
16นาย นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
17นาย นพพร ตันติศิรินทร์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
18นาย นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
19นางสาว นิมมานรดี พรหมทองอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
20นาย บุญส่ง เอกพงษ์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
21นางสาว บุบผา ใจเที่ยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
22นาง บุษบา บัวคำอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
23นางสาว ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
24นาง ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
25นาย พิทักษ์ สิงห์ทองลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
26นาย ภาคภูมิ สืบนุการณ์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
27นาย มานัส ลอศิริกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
28นางสาว เมทินี มาเวียงอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
29นาง ยุวดี ชูประภาวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
30นาย เรวัติ ชัยราชอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
31นาย เรืองยศ พิลาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
32นางสาว วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
33นาย วรงศ์ นัยวินิจอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
34นาง วิริยา อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
35นาย วีรเวทย์ อุทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
36นาย สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
37นาย สราญ ปริสุทธิกุลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
38นาย สาธิต พสุวิทยกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
39นางสาว สุกัญญา คลังสินศิริกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
40นางสาว สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
41นาง สุภาวดี แก้วระหันผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
42นาย สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
43นาย สุรลภย์ ภูภักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
44นางสาว สุรีพร เกตุงามรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
45นาย สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากรรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
46นาง อภิญญา เอกพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
47นาง อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
48นาง อัจฉรา จุฑาเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
49นางสาว อารีรัตน์ ลุนผาอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
50นาง อุบล ชินวังผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
51นาย เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP