หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างกลุ่มงาน : สายวิชาการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1ดร.กฤษณา ศิริพลอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
3อ.กิ่งกาญจน์ ป้องทองอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
5รศ.ดร.จิตรา สิงห์ทองรองศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชรอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
7อ.จินดา กลิ่นอุบลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
8ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิชอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9ผศ.จิรายุ มุสิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10ดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
12ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
13ผศ.ดร.ชุติมา ทองแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
14ผศ.ณัชพล สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
15ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
16อ.ทศพร สาธรวิศิษฐ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
17ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
18รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคมรองศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
19อ.ธนาธิป ทาปลัดอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
20น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
21อ.นพพร ตันติศิรินทร์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
22ดร.นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
23ดร.นิมมานรดี พรหมทองอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
24ดร.นีรนุช ผิวแดงอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
25ผศ.ดร.บุษบา บัวคำผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
26ดร.เบญจพล ศรีทองคำอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
27ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
28ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
29ดร.ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์อาจารย์ภาควิชาพืชไร่
30ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
31ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
32ดร.เมทินี มาเวียงอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
33ผศ.ดร.เรวัติ ชัยราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
34รศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์รองศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
35ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
36ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
37รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธรองศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
38ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
39ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
40อ.สุพัตรา คำเรียงอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
41ผศ.ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
42ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
43รศ.ดร.สุรีพร เกตุงามรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
44ดร.อนนท์ จันทร์เกตุอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
45ดร.อภิญญา ไขรัมย์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
46ดร.อริศรา โสภาวงค์อาจารย์สาขาวิชาประมง
47ผศ.ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
48ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผาผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
49ผศ.ดร.อุบล ชินวังผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
50ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP