หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างกลุ่มงาน : สายวิชาการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1ดร.กฤษณา ศิริพลอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
3รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
4ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
5ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชรอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
7จินดา กลิ่นอุบลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
8ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิชอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9ดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
11ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
12ดร.ชุติมา ทองแก้วอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
13ผศ.ณัชพล สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
14ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
15ทศพร สาธรวิศิษฐ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
16ดร.ทินน์ พรหมโชติอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
17รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคมรองศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
18นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
19นพพร ตันติศิรินทร์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
20ดร.นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
21ดร.นิมมานรดี พรหมทองอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
22รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
23ผศ.ดร.บุบผา ใจเที่ยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
24ดร.บุษบา บัวคำอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
25ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
26ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
27ผศ.พิทักษ์ สิงห์ทองลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
28ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
29ดร.เมทินี มาเวียงอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
30ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
31ดร.เรวัติ ชัยราชอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
32ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
33ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
34ดร.วรงศ์ นัยวินิจอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
35ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
36ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
37ผศ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
38สาธิต พสุวิทยกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
39ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
40ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหันผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
41ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
42ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
43ผศ.สุรลภย์ ภูภักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
44รศ.ดร.สุรีพร เกตุงามรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
45รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากรรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
46ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
47รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
48ผศ.ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
49ดร.อารีรัตน์ ลุนผาอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
50ผศ.ดร.อุบล ชินวังผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
51ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP