หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นายนันทวัฒน์ ชูสกุลช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP