หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : อาจารย์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1ดร.กฤษณา ศิริพลอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2อ.กิ่งกาญจน์ ป้องทองอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
4ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชรอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
5อ.จินดา กลิ่นอุบลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
6ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิชอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7ดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
9ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
10อ.ทศพร สาธรวิศิษฐ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
11อ.ธนาธิป ทาปลัดอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
12น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
13อ.นพพร ตันติศิรินทร์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
14ดร.นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
15ดร.นิมมานรดี พรหมทองอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
16ดร.นีรนุช ผิวแดงอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
17ดร.เบญจพล ศรีทองคำอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
18ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
19ดร.ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์อาจารย์ภาควิชาพืชไร่
20ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
21ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
22ดร.เมทินี มาเวียงอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
23ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
24ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
25อ.สุพัตรา คำเรียงอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
26ดร.อนนท์ จันทร์เกตุอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
27ดร.อภิญญา ไขรัมย์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
28ดร.อริศรา โสภาวงค์อาจารย์สาขาวิชาประมง
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP