หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : อาจารย์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1ดร.กฤษณา ศิริพลอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
3ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชรอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
4จินดา กลิ่นอุบลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
5ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิชอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6ดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
8ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
9ดร.ชุติมา ทองแก้วอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10ทศพร สาธรวิศิษฐ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
11ดร.ทินน์ พรหมโชติอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
12นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
13นพพร ตันติศิรินทร์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
14ดร.นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
15ดร.นิมมานรดี พรหมทองอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
16ดร.บุษบา บัวคำอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
17ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
18ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
19ดร.เมทินี มาเวียงอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
20ดร.เรวัติ ชัยราชอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
21ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
22ดร.วรงศ์ นัยวินิจอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
23สาธิต พสุวิทยกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
24ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
25ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
26ดร.อารีรัตน์ ลุนผาอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP