หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : ลูกจ้างประจำ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นางกัลยา บุราเลขพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นางขนิษฐา วันทาพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นายคำผิว สีหะนะพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นายจันทร์เต็ม ดำพะธิกพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นายจิรวัฒน์ โคตรสมบัติพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นายฉายแวว วงษ์ศรีแก้วพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นายเชย โม่สันทดพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นายดำรง คงศิลาพนักงานการเกษตร ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นายนรินทร์ ผลาเลิศพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นายนิคม ทางามพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
11นายบุญจันทร์ จรรยากรณ์พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
12นายบุญเลิศ สินงามพนักงานการเกษตร ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13นายบุญเสริม มุงคุณพรมพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14นายประพิศ เขาแก้วพนักงานธุรการ ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15นายประสาน รัสมีช่างซ่อมบำรุง ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
16นายปรีดา ไชยกาลพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
17นายพวงแก้ว บุเงินพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18นายพันธ์ คำพันธ์พนักงานการเกษตร ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
19นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญพนักงานพัสดุ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
20นายไพโรจน์ แสนโสมพนักงานการเกษตร ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
21นายภัทรพล จันทร์พวงพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
22นายมงคล จันทร์ศิริพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
23นายวิชัย คงบุญพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
24นายวิโรจน์ ศรีภาชน์ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
25นายสมใจ คำแน่นพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
26นายสมชาย คำแน่นพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
27นายสมชาย สุวรรณภูมิช่างเครื่องจักรกล ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
28นายสมพาน จรรยากรณ์พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
29นายสมศักดิ์ บุราเลขพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
30นางสุนี ศรีเสน่ห์พนักงานธุรการ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
31นายสุรชัย ราตรีพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานเลขานุการ
32นายสุรพงษ์ ศรีสรรณ์พนักงานการเกษตร ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
33นายแสวง เรืองวันพนักงานการเกษตร ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
34นายหลวง รัศมีพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
35นายอนันต์ วันทาพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
36นายอานุภาพ บังสีพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
37นายอุดร ทามาดานพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
38นายอุทัย คูณสมบัติพนักงานการเกษตร ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
39นางอุไรวรรณ บัวสอนพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP