หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : ลูกจ้างประจำ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางกัลยา บุราเลขพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นางขนิษฐา สถิตธนภูมิพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นายจันทร์เต็ม ดำพะธิกพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นายจิรวัฒน์ โคตรสมบัติพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นายเชย โม่สันทดพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นายนรินทร์ ผลาเลิศพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นายนิคม ทางามพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นายบุญเลิศ สินงามพนักงานการเกษตร ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นายบุญเสริม มุงคุณพรมพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นายประพิศ เขาแก้วพนักงานธุรการ ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
11นายปรีดา ไชยกาลพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
12นายพวงแก้ว บุเงินพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13นายพันธ์ คำพันธ์พนักงานการเกษตร ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14นางพิมลพรรณ อุ่นเจริญพนักงานพัสดุ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
15นายไพโรจน์ แสนโสมพนักงานการเกษตร ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
16นายภัทรพล จันทร์พวงพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
17นายมงคล จันทร์ศิริพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18นายวิชัย คงบุญพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
19นายวิโรจน์ ศรีภาชน์ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
20นายสมใจ คำแน่นพนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
21นายสมชาย สุวรรณภูมิช่างเครื่องจักรกล ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
22นายสมชาย คำแน่นพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
23นายสมพาน จรรยากรณ์พนักงานการเกษตร ระดับ 2สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
24นายสมศักดิ์ บุราเลขพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
25นายสุรพงษ์ ศรีสรรณ์พนักงานการเกษตร ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
26นายอานุภาพ บังสีพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
27นายอุทัย คูณสมบัติพนักงานการเกษตร ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
28นางอุไรวรรณ บัวสอนพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP