หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : ลูกจ้างประจำ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นาง กัลยา บุราเลขพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นาง ขนิษฐา วันทาพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นาย คำผิว สีหะนะพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นาย จันทร์เต็ม ดำพะธิกพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นาย จิรวัฒน์ โคตรสมบัติพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นาย ฉายแวว วงษ์ศรีแก้วพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นาย เชย โม่สันทดพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นาย ดำรง คงศิลาพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นาย นรินทร์ ผลาเลิศพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นาย นิคม ทางามพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
11นาย บุญจันทร์ จรรยากรณ์พนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
12นาย บุญเลิศ สินงามพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13นาย บุญเสริม มุงคุณพรมพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14นาย ประพิศ เขาแก้วพนักงานสถานที่ ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15นาย ประสาน รัสมีพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
16นาย ปรีดา ไชยกาลพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
17นาย พวงแก้ว บุเงินพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18นาย พันธ์ คำพันธ์พนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
19นาง พิมลพรรณ อุ่นเจริญพนักงานพัสดุ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
20นาย ไพโรจน์ แสนโสมพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
21นาย ภัทรพล จันทร์พวงพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
22นาย มงคล จันทร์ศิริพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
23นาย วิชัย คงบุญพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
24นาย วิโรจน์ ศรีภาชน์ผู้ช่วยช่างทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
25นาย สมใจ คำแน่นพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
26นาย สมชาย คำแน่นพนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
27นาย สมชาย สุวรรณภูมิพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
28นาย สมพาน จรรยากรณ์พนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
29นาย สมศักดิ์ บุราเลขพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
30นาง สุนี ศรีเสน่ห์พนักงานธุรการ ระดับ 1สำนักงานเลขานุการ
31นาย สุรชัย ราตรีพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานเลขานุการ
32นาย สุรพงษ์ ศรีสรรณ์พนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
33นาย แสวง เรืองวันพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
34นาย หลวง รัศมีพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
35นาย อนันต์ วันทาพนักงานธุรการ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
36นาย อานุภาพ บังสีพนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2สำนักงานเลขานุการ
37นาย อุดร ทามาดานพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
38นาย อุทัย คูณสมบัติพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
39นาง อุไรวรรณ บัวสอนพนักงานธุรการ ระดับ 3สำนักงานเลขานุการ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP