หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างกลุ่มงาน : สายวิชาชีพเฉพาะสำนักงาน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นางสาว จำนงค์ จันทะสีนักวิชาการเกษตรสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นาย เฉลียว บุญมั่นนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นาย ชำนาญ แก้วมณีนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นาย ทวีศักดิ์ วิยะชัยนักวิชาการเกษตรสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นางสาว นพมาศ นามแดงนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นาย นันทวัฒน์ ชูสกุลช่างเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นาง นิภาพรรณ สิงห์ทองลานักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นาย ประพนธ์ บุญเจริญนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นาย ประสิทธิ์ กาญจนานักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นางสาว เยาวมาลย์ อ่อนแก้วนักวิทยาศาสตร์สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
11นาย รักเกียรติ แสนประเสริฐนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
12นาย วันชัย อินทิแสงนักวิชาการเกษตร ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13นาย วิชาญ แก้วเลื่อนนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14นาย วีระพงษ์ บัวเขียวนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15นาย ศุภกร สีสันต์นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
16นาย สมชาย พละสารวิศวกร ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
17นางสาว สมศรี ภูติยาผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18นาย อินทร์ ศาลางามนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP