หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างกลุ่มงาน : สายวิชาชีพเฉพาะนักวิชาการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางสาวจำนงค์ จันทะสีนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นางสาวจิดาภา แสงปากนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นายเฉลียว บุญมั่นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่นักวิทยาศาสตร์สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นายนันทวัฒน์ ชูสกุลช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นายประพนธ์ บุญเจริญนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นายประสิทธิ์ กาญจนานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นายรักเกียรติ แสนประเสริฐนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นายวันชัย อินทิแสงนักวิชาการเกษตรชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
11นายวิชาญ แก้วเลื่อนนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
12นายวีระพงษ์ บัวเขียวนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13นายศุภกร สีสันต์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14นางสาวสมศรี ภูติยาผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15นายอินทร์ ศาลางามนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP