หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างกลุ่มงาน : สายวิชาชีพเฉพาะนักวิชาการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นางสาวจำนงค์ จันทะสีนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นายเฉลียว บุญมั่นนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นายชำนาญ แก้วมณีนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัยนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นางสาวนพมาศ นามแดงนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นายนันทวัฒน์ ชูสกุลช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลานักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นายประพนธ์ บุญเจริญนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นายประสิทธิ์ กาญจนานักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นางสาวเยาวมาลย์ อ่อนแก้วนักวิทยาศาสตร์สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
11นายรักเกียรติ แสนประเสริฐนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
12นายวันชัย อินทิแสงนักวิชาการเกษตร ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13นายวิชาญ แก้วเลื่อนนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14นายวีระพงษ์ บัวเขียวนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15นายศุภกร สีสันต์นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
16นายสมชาย พละสารวิศวกร ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
17นางสาวสมศรี ภูติยาผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18นายอินทร์ ศาลางามนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP