หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นาย จันทร์เต็ม ดำพะธิกพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นาย จิรวัฒน์ โคตรสมบัติพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นาย เชย โม่สันทดพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นาย ดำรง คงศิลาพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นาย นรินทร์ ผลาเลิศพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นาย นิคม ทางามพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นาย บุญจันทร์ จรรยากรณ์พนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นาย บุญเลิศ สินงามพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นาย บุญเสริม มุงคุณพรมพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นาย ประสาน รัสมีพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
11นาย พวงแก้ว บุเงินพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
12นาย พันธ์ คำพันธ์พนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13นาย ไพโรจน์ แสนโสมพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14นาย มงคล จันทร์ศิริพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15นาย สมใจ คำแน่นพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
16นาย สมชาย สุวรรณภูมิพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
17นาย สมพาน จรรยากรณ์พนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18นาย สุรชัย ราตรีพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานเลขานุการ
19นาย สุรพงษ์ ศรีสรรณ์พนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
20นาย แสวง เรืองวันพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
21นาย อุดร ทามาดานพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
22นาย อุทัย คูณสมบัติพนักงานทั่วไป ระดับ 1สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP