หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางสาวจำนงค์ จันทะสีนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นายเฉลียว บุญมั่นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4นางสาวนพมาศ นามแดงนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6นายประพนธ์ บุญเจริญนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7นายประสิทธิ์ กาญจนานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นายรักเกียรติ แสนประเสริฐนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นายวันชัย อินทิแสงนักวิชาการเกษตรชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10นายอินทร์ ศาลางามนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP