หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางนงนิตย์ ครองก่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
2นางสุจิตร อุตรมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP