หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1อ.กฤษณา ศิริพลอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2อ.จรุงจิต กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
3นางสาวจำนงค์ จันทะสีนักวิชาการเกษตรสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4อ.จินดามณี แสงกาญจนวนิชอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5อ.ฉัตรชยา อ่อนอำไพอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6อ.ชวลิต ศิริบูรณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
7อ.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
8อ.ชุติมา ทองแก้วอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9นายทวีศักดิ์ วิยะชัยนักวิชาการเกษตรสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
10อ.ทศพร สาธรวิศิษฐ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
11อ.ทินน์ พรหมโชติอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
12อ.นพพร ตันติศิรินทร์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
13นายนันทวัฒน์ ชูสกุลช่างเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14อ.นิมมานรดี พรหมทองอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
15อ.บุษบา บัวคำอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
16อ.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
17ผศ.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
18อ.เมทินี มาเวียงอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
19อ.เรวัติ ชัยราชอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
20ผศ.เรืองยศ พิลาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
21อ.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
22ผศ.วิริยา อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
23นายวีระพงษ์ บัวเขียวนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
24นางสาวสมศรี ภูติยาผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
25อ.สุกัญญา คลังสินศิริกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
26อ.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
27ผศ.อัจฉรา จุฑาเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
28อ.อารีรัตน์ ลุนผาอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
29นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP