หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1ดร.กฤษณา ศิริพลอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
3นางสาวจำนงค์ จันทะสีนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
4ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชรอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
5จินดา กลิ่นอุบลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
6ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิชอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7นายจิรเสกข์ อินทนินนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
8ดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
10ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
11ดร.ชุติมา ทองแก้วอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
12ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัยนักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13ทศพร สาธรวิศิษฐ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
14ดร.ทินน์ พรหมโชติอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
15นพพร ตันติศิรินทร์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
16นายนันทวัฒน์ ชูสกุลช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
17ดร.นิมมานรดี พรหมทองอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
18ดร.บุษบา บัวคำอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
19ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
20ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
21ดร.เมทินี มาเวียงอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
22ดร.เรวัติ ชัยราชอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
23ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
24ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
25ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
26นายวีระพงษ์ บัวเขียวนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
27นางสาวสมศรี ภูติยาผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
28ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
29ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
30ผศ.ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
31ดร.อารีรัตน์ ลุนผาอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
32นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานสำนักงานเลขานุการ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP