หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1ดร.กฤษณา ศิริพลอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2อ.กิ่งกาญจน์ ป้องทองอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
4นางสาวจำนงค์ จันทะสีนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5นางสาวจิดาภา แสงปากนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชรอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
7อ.จินดา กลิ่นอุบลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
8ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิชอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
9นายจิรเสกข์ อินทนินนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
10ผศ.จิรายุ มุสิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11ดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
12ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
13ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
14ผศ.ดร.ชุติมา ทองแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
15อ.ทศพร สาธรวิศิษฐ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
16ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
17อ.ธนาธิป ทาปลัดอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
18อ.นพพร ตันติศิรินทร์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
19นายนันทวัฒน์ ชูสกุลช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
20ดร.นิมมานรดี พรหมทองอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
21ดร.นีรนุช ผิวแดงอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
22ผศ.ดร.บุษบา บัวคำผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
23ดร.เบญจพล ศรีทองคำอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
24ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
25ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
26นายปิยะพงษ์ แก้วคำนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
27ดร.ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์อาจารย์ภาควิชาพืชไร่
28ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
29ดร.เมทินี มาเวียงอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
30ผศ.ดร.เรวัติ ชัยราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
31รศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์รองศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
32ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
33นางสาววนิดา เนื้ออ่อนนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
34ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
35นายวีระพงษ์ บัวเขียวนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
36นางสาวสมศรี ภูติยาผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
37ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
38อ.สุพัตรา คำเรียงอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
39ผศ.ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
40ดร.อนนท์ จันทร์เกตุอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
41ดร.อภิญญา ไขรัมย์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
42นายอภิสิทธิ์ ชาวกล้านักวิชาการศึกษาปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
43ดร.อริศรา โสภาวงค์อาจารย์สาขาวิชาประมง
44ผศ.ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
45ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผาผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
46นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานสำนักงานเลขานุการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP