หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : พนักงานมหาวิทยาลัย

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1ดร.กฤษณา ศิริพลอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
2อ.กิ่งกาญจน์ ป้องทองอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
4นางสาวจำนงค์ จันทะสีนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
5ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชรอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
6อ.จินดา กลิ่นอุบลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
7ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิชอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
8นายจิรเสกข์ อินทนินนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
9ดร.ฉัตรชยา อ่อนอำไพอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
10ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
11ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์อาจารย์สาขาวิชาประมง
12ดร.ชุติมา ทองแก้วอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
13ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14อ.ทศพร สาธรวิศิษฐ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
15ผศ.ดร.ทินน์ พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
16อ.นพพร ตันติศิรินทร์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
17นายนันทวัฒน์ ชูสกุลช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18ดร.นิมมานรดี พรหมทองอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
19ผศ.ดร.บุษบา บัวคำผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
20ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
21ผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
22ดร.ภัทร์ลดา สุธรรมวงศ์อาจารย์ภาควิชาพืชไร่
23ดร.ภาษิตา ทุ่นศิริอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
24ดร.เมทินี มาเวียงอาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
25ผศ.ดร.เรวัติ ชัยราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
26รศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์รองศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
27ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
28ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
29นายวีระพงษ์ บัวเขียวนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
30นางสาวสมศรี ภูติยาผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
31ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
32อ.สุพัตรา คำเรียงอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
33ผศ.ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
34ดร.อนนท์ จันทร์เกตุอาจารย์ภาควิชาพืชไร่
35อ.อริศรา โสภาวงค์อาจารย์สาขาวิชาประมง
36ผศ.ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
37ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผาผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
38นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานสำนักงานเลขานุการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP