หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
2รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคมรองศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
3รศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์รองศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
4รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธรองศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5รศ.ดร.สุรีพร เกตุงามรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
6รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP