หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นางสาว กาญจนา รุ่งรัชกานนท์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
2นาย บุญส่ง เอกพงษ์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
3นางสาว สุรีพร เกตุงามรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
4นาย สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากรรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
5นาง อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP