หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นางสาวสมศรี ภูติยาผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นายสิทธิชัย โสภาผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
3นางอารี จันทร์มีผู้ปฏิบัติงานบริหารสำนักงานเลขานุการ
4นางสาวอุไร ศรีสำอางค์ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงานสำนักงานเลขานุการ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP