หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1นางสาวทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่นักวิทยาศาสตร์สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
2นายวิชาญ แก้วเลื่อนนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
3นายศุภกร สีสันต์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP