หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : ข้าราชการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นาง กัลยา ธีระพงษ์ธนากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
2นางสาว กาญจนา รุ่งรัชกานนท์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
3นางสาว กาญจนา พยุหะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
4นาง กินรี เจริญผลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
5นาง ขนิษฐา พระสุพรรณ์บุคลากร ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
6นาง จิตรา สิงห์ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7นาย เฉลียว บุญมั่นนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นาย ชำนาญ แก้วมณีนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9นาย ณัชพล สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
10นาย ทวนทอง จุฑาเกตุศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
11นางสาว ธนาทิพย์ แหลมคมผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
12นาง นงนิตย์ ครองก่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
13นาย นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
14นางสาว นพมาศ นามแดงนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15นาย นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
16นาง นวลวรรณ แสนประเสริฐนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
17นาง นิภาพรรณ สิงห์ทองลานักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18นาย บุญส่ง เอกพงษ์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
19นางสาว บุบผา ใจเที่ยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
20นาง เบญจมาศ บุญเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
21นาย ประพนธ์ บุญเจริญนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
22นาย ประสิทธิ์ กาญจนานักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
23นาง พยอม บุญมั่นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
24นาย พิทักษ์ สิงห์ทองลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
25นาย ภาคภูมิ สืบนุการณ์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
26นาย มานัส ลอศิริกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
27นาง ยุวดี ชูประภาวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
28นาย รักเกียรติ แสนประเสริฐนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
29นาง ลักขณา จำเริญนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
30นาย วรงศ์ นัยวินิจอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
31นาย วันชัย อินทิแสงนักวิชาการเกษตร ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
32นาย วิชาญ แก้วเลื่อนนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
33นาย วีรเวทย์ อุทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
34นาย ศุภกร สีสันต์นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
35นาย สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
36นาย สมชาย พละสารวิศวกร ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
37นาย สราญ ปริสุทธิกุลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
38นาย สาธิต พสุวิทยกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
39นาง สุจิตร อุตรมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
40นาง สุภาวดี แก้วระหันผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
41นาย สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
42นาย สุรลภย์ ภูภักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
43นางสาว สุรีพร เกตุงามรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
44นาย สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากรรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
45นาง อภิญญา เอกพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
46นาง อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
47นาย อินทร์ ศาลางามนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
48นาง อุบล ชินวังผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
49นาย เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP