หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : ข้าราชการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
2รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
3นางกินรี เจริญผลนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
4นางขนิษฐา พระสุพรรณ์บุคลากรชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
5ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6นายเฉลียว บุญมั่นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
7ผศ.ณัชพล สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
8ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
9รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคมรองศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
10นางนงนิตย์ ครองก่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
11น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
12นางสาวนพมาศ นามแดงนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13ดร.นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
14นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15ผศ.ดร.บุบผา ใจเที่ยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
16นายประพนธ์ บุญเจริญนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
17นายประสิทธิ์ กาญจนานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18นางพยอม บุญมั่นนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
19ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
20นายรักเกียรติ แสนประเสริฐนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
21นางลักขณา จำเริญนักวิชาการพัสดุชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
22นายวันชัย อินทิแสงนักวิชาการเกษตรชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
23นายวิชาญ แก้วเลื่อนนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
24รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธรองศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
25นายศุภกร สีสันต์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
26ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
27นายสมชาย พละสารวิศวกรชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
28นางสุจิตร อุตรมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
29ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหันผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
30ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
31รศ.ดร.สุรีพร เกตุงามรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
32ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
33รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
34นายอินทร์ ศาลางามนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
35ผศ.ดร.อุบล ชินวังผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
36ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP