หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : ข้าราชการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
2นางกินรี เจริญผลนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
3นางขนิษฐา พระสุพรรณ์บุคลากรชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
4รศ.ดร.จิตรา สิงห์ทองรองศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5นายเฉลียว บุญมั่นนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
6ผศ.ณัชพล สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
7ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
8รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคมรองศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
9นางนงนิตย์ ครองก่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
10น.สพ.ดร.นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
11ดร.นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
12นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
13นายประพนธ์ บุญเจริญนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
14นายประสิทธิ์ กาญจนานักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15นางพยอม บุญมั่นนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
16ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
17นายรักเกียรติ แสนประเสริฐนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18นายวันชัย อินทิแสงนักวิชาการเกษตรชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
19นายวิชาญ แก้วเลื่อนนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
20รศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธรองศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
21นายศุภกร สีสันต์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
22ผศ.น.สพ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
23นางสุจิตร อุตรมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
24ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
25รศ.ดร.สุรีพร เกตุงามรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
26นายอินทร์ ศาลางามนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
27ผศ.ดร.อุบล ชินวังผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
28ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP