หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : ข้าราชการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1กัลยา ธีระพงษ์ธนากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
2ผศ.กาญจนา พยุหะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
3รศ.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
4กินรี เจริญผลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
5ขนิษฐา พระสุพรรณ์บุคลากร ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
6ผศ.จิตรา สิงห์ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7เฉลียว บุญมั่นนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8ชำนาญ แก้วมณีนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9ผศ.ณัชพล สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
10ศ.ทวนทอง จุฑาเกตุศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
11ผศ.ธนาทิพย์ แหลมคมผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
12นงนิตย์ ครองก่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
13อ.นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
14นพมาศ นามแดงนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15อ.นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
16นวลวรรณ แสนประเสริฐนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
17นิภาพรรณ สิงห์ทองลานักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18รศ.บุญส่ง เอกพงษ์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
19ผศ.บุบผา ใจเที่ยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
20เบญจมาศ บุญเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
21ประพนธ์ บุญเจริญนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
22ประสิทธิ์ กาญจนานักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
23พยอม บุญมั่นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
24ผศ.พิทักษ์ สิงห์ทองลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
25อ.ภาคภูมิ สืบนุการณ์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
26ผศ.มานัส ลอศิริกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
27ผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
28รักเกียรติ แสนประเสริฐนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
29ลักขณา จำเริญนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
30อ.วรงศ์ นัยวินิจอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
31วันชัย อินทิแสงนักวิชาการเกษตร ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
32วิชาญ แก้วเลื่อนนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
33ผศ.วีรเวทย์ อุทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
34ศุภกร สีสันต์นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
35ผศ.สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
36สมชาย พละสารวิศวกร ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
37อ.สราญ ปริสุทธิกุลอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
38อ.สาธิต พสุวิทยกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
39สุจิตร อุตรมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
40ผศ.สุภาวดี แก้วระหันผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
41ผศ.สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
42ผศ.สุรลภย์ ภูภักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
43รศ.สุรีพร เกตุงามรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
44รศ.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากรรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
45ผศ.อภิญญา เอกพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
46รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
47อินทร์ ศาลางามนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
48ผศ.อุบล ชินวังผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
49ผศ.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP