หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน
บุคลากร

โครงสร้างสถานภาพ : ข้าราชการ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งภาควิชา/สาขาวิชา
1นางกัลยา ธีระพงษ์ธนากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
2ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
3รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
4นางกินรี เจริญผลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
5นางขนิษฐา พระสุพรรณ์บุคลากร ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
6ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทองผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
7นายเฉลียว บุญมั่นนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
8นายชำนาญ แก้วมณีนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
9ผศ.ณัชพล สามารถผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
10ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
11รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคมรองศาสตราจารย์สาขาวิชาประมง
12นางนงนิตย์ ครองก่ำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการ
13นนทกรณ์ อุรโสภณอาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
14นางสาวนพมาศ นามแดงนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
15ดร.นรินทร บุญพราหมณ์อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
16นางนวลวรรณ แสนประเสริฐนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
17นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลานักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
18รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
19ผศ.ดร.บุบผา ใจเที่ยงผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
20นางเบญจมาศ บุญเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
21นายประพนธ์ บุญเจริญนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
22นายประสิทธิ์ กาญจนานักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
23นางพยอม บุญมั่นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
24ผศ.พิทักษ์ สิงห์ทองลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
25ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์อาจารย์ภาควิชาพืชสวน
26ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
27นายรักเกียรติ แสนประเสริฐนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
28นางลักขณา จำเริญนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการสำนักงานเลขานุการ
29ดร.วรงศ์ นัยวินิจอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
30นายวันชัย อินทิแสงนักวิชาการเกษตร ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
31นายวิชาญ แก้วเลื่อนนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
32ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
33นายศุภกร สีสันต์นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
34ผศ.ดร.สมชัย สวาสดิพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
35นายสมชาย พละสารวิศวกร ชำนาญการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
36สาธิต พสุวิทยกุลอาจารย์ภาควิชาพืชสวน
37นางสุจิตร อุตรมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษสำนักงานเลขานุการ
38ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหันผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
39ผศ.ดร.สุรชัย สุวรรณลีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์
40ผศ.สุรลภย์ ภูภักดิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
41รศ.ดร.สุรีพร เกตุงามรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
42รศ.ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากรรองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
43ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
44รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์รองศาสตราจารย์ภาควิชาพืชไร่
45นายอินทร์ ศาลางามนักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
46ผศ.ดร.อุบล ชินวังผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาพืชสวน
47ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาดผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP