หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.อุบล ชินวัง
Asst.Prof. Ubol Chinwang, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 3554
อีเมล์ : ubon.c@ubu.ac.th, ubolchin@yahoo.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม, 2552.
 • M.S.(Horticulture Technology), The University of Gueensland, Gatton College Queensland, Australia, 1995.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2530.
งานบริหาร
 • 2556: รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • 2556: รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • 2555: รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • 2554: รองหัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2565 : อิทธิพลของการเพิ่มสารอาหารและเอทานอลต่อคุณภาพดอกและอายุการปักแจกันของเบญจมาศตัดดอก (Dendranthema grandiflora Tzvelev.)
 • 2564 : การเพิ่มคุณภาพผลและการจัดการเพื่อการส่งออกผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก
 • 2563 : อิทธิพลของการพ่นฮอร์โมนพืชและซูโครสในระยะก่อนการเก็บเกี่ยวต่อการพัฒนาสีผิวผลมะม่วง (Mangifera indica L.) พันธุ์มหาชนก
 • 2562 : อิทธิพลของการพ่นฮอร์โมนพืชและซูโครสในระยะก่อนการเก็บเกี่ยวต่อการพัฒนาสีผิวผลมะม่วง (Mangifera indica L.) พันธุ์มหาชนก
 • 2562 : การยืดอายุผลก่อนการตัดแต่งมะม่วง (Mangifera indica L.) พันธุ์แก้วขมิ้นด้วยสารเคลือบผิวและการเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ำ
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2565 : อิทธิพลของการเพิ่มสารอาหารและเอทานอลต่อคุณภาพดอกและอายุการปักแจกันของเบญจมาศตัดดอก (Dendranthema grandiflora Tzvelev.), วารสาร วารสารการเกษตรราชภัฏ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • 2560 : คุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองที่ไม่ผ่านการห่อผลระยะผลแก่ดิบและผลสุก, วารสาร โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพฯ
 • 2559 : คุณภาพของผลมะม่วงพันฑุ์แก้วขมิ้นระยะผลแก่ดิบจากสองแหล่งปลูก, วารสาร พืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15 อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลกาแฟ
 • 2566 : ตำราหรือหนังสือที่เผยแพร่ระดับชาติ(ใหม่) , เรื่อง มะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว (บทที่ 6)
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง บทปฏิบัติการเรื่องการศึกษาขนาดของหัวพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตของต้นแกลดิโอลัส
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง บทปฏิบัติการเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพและอายุการปักแจกันของไม้ตัดดอก
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การเก็บเกี่ยวและดัชนีการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง บริการวิชาการด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์มะม่วงแก้วขมิ้นสำหรับสหกรณ์การเกษตรกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ภาคในราชอาณาจักรกัมพูชาการเกษตร
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ภาคในราชอาณาจักรกัมพูชาการเกษตร
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ภาคในราชอาณาจักรกัมพูชาการเกษตร
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของสารเมทิลซาลิไซเลตต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ระหว่างการเก็บรักษา
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การปลูกไม้ดอกด้วยระบบอควาโปนิส์
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบลฯ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข่า ต.นาเยีย (Galangal product development projecy, Nayea subdistrict)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Training Program on Postharvest Technology of Horticultural Crops
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP