หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด
Asst.Prof. Ekasit Onsa-ard, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 045-353571, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : ekasit.o@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักผู้บริหาร ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, 2551.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร, 2536.
งานบริหาร
 • 2561: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
 • 2559: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2559: หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2558: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2564 : ไมโครเอนแคปซูเลชันน้ำมันดักแด้ด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอาหารฟังก์ชัน (Microencapsulation of silkworm pupae oil using spray drying applying as functional food)
 • 2564 : ผลิตภัณฑ์แก้อาการเมาค้าง (Anti-hangover product)
 • 2564 : Characterization of encapsulated γ-oryzanol powder by spray drying using whey protein and maltodextrin as wall materials
 • 2561 : Optimization of Solid-Liquid Extraction of -oryzanol from Rice Bran Oil Soapstock using Soxhlet Extraction Method
 • 2561 : Enhanced Physical Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsion by Heat and Alkaline Treated Proteins from Rice Bran and Soybean
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2562 : Microencapsulated Vegetable Oil Powder, วารสาร Microencapsulation Processes, Technologies and Industrial Applications
 • 2561 : Enhanced Physical Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsion by Heat and Alkaline Treated Proteins from Rice Bran and Soybean , วารสาร cience & Technology Asia ; Vol.23 No.1 (January-March 2018)
 • 2561 : Optimization of Solid-Liquid Extraction of Gamma-oryzanol from Rice Bran Oil Soapstock using Soxhlet Extraction Method, วารสาร Science & Technology Asia ; Vol.23 No.1 (January-March 2018)
 • 2561 : Oxidation stability of sesame oil encapsulated by spray drying , วารสาร International Food Research Journal 25(2): 784-792 (April 2018)
 • 2560 : Fats and Oil for the Heart and Diabetes: Eat as Much as Possible, วารสาร World Heart Journal.Volume 8, Number 4, 2016
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรกราโนลาที่มีส่วนผสมของข้าวเม่าพองและกรรมวิธีการผลิต
 • 2560 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง กรรมวิธีการผลิตเส้นสปาเกตตีเสริมโปรตีนงา
 • 2560 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง กรรมวิธีการเตรียมข้าวเม่าผงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง the 3rd International Conference on Agriculture, Food Security and Safety (AgroFood 2022)
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง Food Innovation Asia Conference 2020
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) เข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ปีงบประมาณ 2563
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง Innovation for future food and nutrition security
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง แปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ที่เวียงจันทร์ และแขวงคำม่วน
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ U2T65 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย (โนนผึ้ง)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ U2T65 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย (ตำบลคำน้ำแซบ)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ U2T65 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย (แก่งโดม)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ U2T65 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย (ตำบลสระสมิง)
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP