หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด
Asst.Prof. Ekasit Onsa-ard, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 3571
อีเมล์ : ekasit.o@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักผู้บริหาร ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, 2551.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหาร), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร, 2536.
งานบริหาร
 • 2561: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
 • 2559: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2559: หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2558: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2565 : Physicochemical and antioxidant properties of rice bran protein hydrolysates obtained from different proteases
 • 2564 : ไมโครเอนแคปซูเลชันน้ำมันดักแด้ด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อประยุกต์ใช้เป็นอาหารฟังก์ชัน (Microencapsulation of silkworm pupae oil using spray drying applying as functional food)
 • 2564 : ผลิตภัณฑ์แก้อาการเมาค้าง (Anti-hangover product)
 • 2564 : Characterization of encapsulated γ-oryzanol powder by spray drying using whey protein and maltodextrin as wall materials
 • 2561 : Optimization of Solid-Liquid Extraction of -oryzanol from Rice Bran Oil Soapstock using Soxhlet Extraction Method
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2566 : Encapsulation of anthocyanins in black bean (Phaseolus vulgaris) extracts using spray-drying and their stability under various pH and temperature processing conditions, วารสาร AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
 • 2562 : Microencapsulated Vegetable Oil Powder, วารสาร Microencapsulation Processes, Technologies and Industrial Applications
 • 2561 : Enhanced Physical Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsion by Heat and Alkaline Treated Proteins from Rice Bran and Soybean , วารสาร cience & Technology Asia ; Vol.23 No.1 (January-March 2018)
 • 2561 : Optimization of Solid-Liquid Extraction of Gamma-oryzanol from Rice Bran Oil Soapstock using Soxhlet Extraction Method, วารสาร Science & Technology Asia ; Vol.23 No.1 (January-March 2018)
 • 2561 : Oxidation stability of sesame oil encapsulated by spray drying , วารสาร International Food Research Journal 25(2): 784-792 (April 2018)
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง การใช้ประโยชน์จากของเสียและวัสดุเศษเหลือ
 • 2564 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรกราโนลาที่มีส่วนผสมของข้าวเม่าพองและกรรมวิธีการผลิต
 • 2560 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง กรรมวิธีการผลิตเส้นสปาเกตตีเสริมโปรตีนงา
 • 2560 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง กรรมวิธีการเตรียมข้าวเม่าผงและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง กรรมการดำเนินงานโครงการระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา ผปก
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง กรรมการดำเนินงานงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง กำรแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (UBU–FoSTAT Food Innovation Contest 2023
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการอาหารเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยแห่งชาติพระตะบองพร้อม เครือข่ายอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในราชอาณาจักรกัมพูชา
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 15 (ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Optimization of lignin-loaded nanostructured lipid carrier using Box Behnken design
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Development and Optimization of Spray-Dried Kaffir Lime Peel Essential Oil Microparticles Using Emulsion Stabilized by Modified Cassava Starch
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effects of Rice Proteins on Freezing Point Temperature, Melting Behavior and Sensorial Quality of Non-Dairy Low-Fat Rice Ice Cream
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Bioactive contents and antioxidant activity of wild honey from Northern and Northeastern regions of Thailand
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของวิธีการสกัดน้้ามันและการปรับปรุงลักษณะปรากฏของน้้ามันสะดิ้ง (Acheta domesticus)
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP