หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.จรุงจิต กรุดพันธ์
Jarungjit Grudpan, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 3558
อีเมล์ : jarungjit.g@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2558.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2544.
 • วท.บ.(ชีววิทยาประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2538.
ผลงานวิจัย
 • 2564 : Morphological investigation and length-weight relationships of longsnouted pipefish Doryichthys boaja (Syngnathidae) from two different environments
 • 2564 : Dietary protein requirements for growth performance and effects on carcass composition of young Siamese spiny eel, Macrognathus siamensis (Günther, 1861)
 • 2562 : The diversity and ecology of fishes under human activities in the Lower Mekong Basin, Thailand
 • 2561 : Preliminary study on the effect of pesticides and herbicides in rice field fisheries, lower part of Mun-Chi watershed, Mekong Basin, Thailand.
 • 2560 : Impacts of Dams and Global Warming on Fish Biodiversity in the Indo-Burma Hotspot.
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2565 : การศึกษาโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดจิ๋วจาหน่าย ปลาพื้นบ้านที่เติบโตตามธรรมชาติในนาข้าว, วารสาร RSNC
 • 2564 : Morphological investigation and length-weight relationships of long-snouted pipefish Doryichthys boaja (Syngnathidae) from two different environments, วารสาร AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
 • 2564 : Dietary protein requirements for growth performance and effects on carcass composition of young Siamese spiny eel, Macrognathus siamensis (Günther, 1861), วารสาร Songklanakarin J. Sci. Technol
 • 2564 : Dietary protein requirements for growth performance and effects on carcass composition of young Siamese spiny eel, Macrognathus siamensis (Günther, 1861), วารสาร Songklanakarin J. Sci. Technol.
 • 2564 : Morphological investigation and length-weight relationships of long-snouted pipefish Doryichthys boaja (Syngnathidae) from two different environments, วารสาร AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : ตำราหรือหนังสือที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ(ใหม่), เรื่อง Fishes of the Indochinese Mekong
 • 2564 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง แพลงก์ตอนวิทยา
 • 2564 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
 • 2559 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการระดับนานาชาติ
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาอย่างมีส่วนร่วม “ความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในสายลมร้อนแห่งการพัฒนาลุ่มน้ำโขง”
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลาพื้นเมืองและอาหารมีชีวิต
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การเพาะและเก็บไข่ไรแดง และการเพาะไรนำนางฟ้า เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์นำวัยอ่อน
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง หลักสูตรการผลิตอาหารปลา และอาหารกุ้งก้ามกราม โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
 • 2566 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง นิทรรศการอุโมงค์ปลา ในงาน Animals In Garden ครั้งที่ 1
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น “Standard Operation Manual of Fish Larvae and Juvenile Monitoring”
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ดินเค็ม
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ดินเค็ม
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขง” 2/2561
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1/2561
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 1/2560

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2561 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องปฏิบัติการ:ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขง ณ คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP